Bài mới
Nghị định số 18/2021/NĐ-CP
Nghị định 18/2021/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP, có hiệu lực từ 25/04/2021. CHÍNH PHỦ Số: 18/2021/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...
rating 08 Apr, 2021 Lượt xem: 177 Bình luận: 0
Nghị định 114/2020/NĐ-CP
Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN phải nộp 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 116/2020/QH14 có hiệu lực thi hành (03/08/2020) và áp dụng cho kỳ tính...
rating 07 Mar, 2021 Lượt xem: 248 Bình luận: 0
Nghị quyết số 116/2020/QH14
Nghị quyết số 116/2020/QH14, ban hành ngày 19/06/2020, hiệu lực 3/8/2020 về việc giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghị quyết số:...
rating 07 Mar, 2021 Lượt xem: 159 Bình luận: 0
Nghị định 126/2020/NĐ-CP
Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Nghị định thay mới các quy định về đăng ký thuế, khai nộp thuế, chính sách miễn giảm, xóa, khoanh nợ thuế và cưỡng chế thuế, gồm cả biểu mẫu, hồ sơ khai nộp thuế của từng sắc thuế. Ban hành 19/10/2020, có hiệu lực 05/12/2020. CHÍNH PHỦ CỘNG...
rating 20 Feb, 2021 Lượt xem: 442 Bình luận: 0
Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2020
Quyết toán thuế TNCN năm 2020 Việc quyết toán thuế TNCN năm 2020 được thực hiện theo các quy định và hướng dẫn tại: Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12; Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH ngày...
rating 15 Feb, 2021 Lượt xem: 1656 Bình luận: 0
Nghị định 109/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
Nghị định 109/2020/NĐ-CP đã cho phép ân hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, bao gồm số thuế phát sinh từ tháng 3 - tháng 10/2020. Mời các bạn xem chi tiết nội dung nghị định dưới đây: CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...
rating 21 Sep, 2020 Lượt xem: 575 Bình luận: 0
Thông tư số: 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội. Theo thông tư này, việc khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế phải được thực hiện theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ. Nội dung chi tiết thông tư: BỘ...
rating 27 Jul, 2020 Lượt xem: 913 Bình luận: 0
Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung NĐ 20/2017/NĐ-CP về chi phí lãi vay
Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết CHÍNH PHỦ Số: 68/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...
rating 30 Jun, 2020 Lượt xem: 816 Bình luận: 0
Trợ cấp cho lao động nữ khi sinh con năm 2020
Theo Nghị quyết 86/2019/QH14 thì từ 1/7/2020 sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Theo đó, các khoản trợ cấp, phụ cấp, lương thưởng được tính theo lương cơ sở cũng sẽ tăng theo, trong đó có các khoản trợ cho lao động nữ khi sinh con năm 2020. ...
rating 13 May, 2020 Lượt xem: 1414 Bình luận: 0
Thông tư số:44/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 & Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016
Thông tư số: 44/2019/TT-BTC được ban hành ngày 19/7/2019, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. Nội dung chính: sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người...
rating 05 May, 2020 Lượt xem: 712 Bình luận: 0
Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định
Thời gian khấu hao tương ứng với danh mục tài sản cố định theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC: PHỤ LỤC I KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính) Danh mục các nhóm tài sản cố định ...
rating 19 Apr, 2020 Lượt xem: 2378 Bình luận: 0
Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính) I. Phương pháp khấu hao đường thẳng: 1. Nội dung của phương pháp: Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau: -...
rating 19 Apr, 2020 Lượt xem: 1484 Bình luận: 0
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư số 45/2013/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 45/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - Căn cứ Luật doanh nghiệp số...
rating 19 Apr, 2020 Lượt xem: 1825 Bình luận: 0
Nghị định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Đối tượng áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản suất, kinh doanh; sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên...
rating 14 Apr, 2020 Lượt xem: 452 Bình luận: 0
CV Số: 1064/LĐTBXH-QHLĐTL- Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 1064/LĐTBXH-QHLĐTL V/v: Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà...
rating 08 Apr, 2020 Lượt xem: 441 Bình luận: 0
Nghị định số: 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP & Nghị định số 87/2014/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ Số: 27/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc...
rating 08 Apr, 2020 Lượt xem: 353 Bình luận: 0
Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 107/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11...
rating 03 Apr, 2020 Lượt xem: 1466 Bình luận: 0
Công văn 533/BHXH-QLT ngày 23/3/2020 hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất do ảnh hưởng của Covid-19
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh có Công văn 533/BHXH-QLT ngày 23/3/2020 hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất do ảnh hưởng của Covid-19. Chi tiết nội dung công văn như sau: BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH Số:...
rating 25 Mar, 2020 Lượt xem: 721 Bình luận: 0
Nghị định số: 28/2020/NĐ-CP - Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/4/2020. Nghị định làm hết hiệu lực Nghị định...
rating 05 Mar, 2020 Lượt xem: 455 Bình luận: 0
Nghị định Số: 22/2020/NĐ-CP
Theo như Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì phải đóng lệ phí môn bài ngay từ những năm đầu tiên sau khi thành lập, hoạt động. Tuy...
rating 26 Feb, 2020 Lượt xem: 1217 Bình luận: 0
Luật Lao động 2019 - Những điều cần lưu ý
Bộ luật lao động mới nhất sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành. So với Bộ Luật lao động (BLLĐ) hiện hành số 10/2012/QH13, Bộ Luật mới có rất nhiều thay đổi đáng chú ý. Đầu tiên là quy định "người lao động không phải trả chi phí cho việc tuyển dụng lao...
rating 12 Dec, 2019 Lượt xem: 932 Bình luận: 0
Tiền lương làm thêm giờ của người lao động được miễn thuế thu nhập cá nhân
Căn cứ vào Điều 97 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc hội Quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau: “Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương...
rating 10 Dec, 2019 Lượt xem: 754 Bình luận: 0
Chính sách thuế TNCN đối với khoản tiền phí tích lũy bảo hiểm đối với sản phẩm bảo hiểm
Trường hợp Công ty (là Công ty Bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam) cung cấp sản phẩm bảo hiểm có tính tích lũy về phí bảo hiểm cho khách hàng là doanh nghiệp mua cho NLĐ: + Nếu trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra (trong thời hạn hiệu lực hợp đồng và trước khi hợp đồng bảo...
rating 04 Dec, 2019 Lượt xem: 646 Bình luận: 0
Thông tư 66/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của bộ tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 66/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 110/2015/TT-BTC NGÀY 28/07/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG...
rating 26 Nov, 2019 Lượt xem: 588 Bình luận: 0
Nghị định 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng từ 2020
Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 90/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày...
rating 26 Nov, 2019 Lượt xem: 656 Bình luận: 0