Nội dung của kế toán quản trị

Article ID: 2226
Last updated: 02 Jul, 2022

Nội dung đầu tiên và cũng là nội dung cở sở của kế toán quản trị chính là xây dựng tiêu chuẩn nội bộ về chi phí, thu nhập, lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế tiếp, nhà quản trị cần phải có thông tin để thực hiện các chức năng quản trị khác nhau nên nội dung kế toán quản trị phải đảm bảo thông tin cho thực hiện các phương thức quản trị. Đó chính là và những thông tin liên quan đến định hướng, triển khai thực hiện, kiểm tra và đánh giá, ra quyết định quản trị theo từng phướng thức quản trị. Nội dung kế toán quản trị bao gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Xây dựng thông tin tiêu chuẩn nội bộ về chi phí, thu nhập, lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh làm cơ sở quản trị quy trình tạo giá trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, như tiêu chuẩn định tính, định lượng và nhận diện các loại chi phí, thu nhập, lợi nhuận cần thiết trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Phần nội dung này tạo nên thông tin cơ sở để thiết lập những nội dung kế toán quản trị chi tiết theo từng phương thức quản trị, nhất là trong những doanh nghiệp đạt được sự tiến bộ nhanh chóng về kỹ thuật, hoạt động quản trị trong xã hội.

Phần thứ hai: Xây dựng thông tin linh hoạt, kịp thời, phù hợp theo phương thức thực hiện các chức năng quản trị quy trình tạo ra giá trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phần này tạo nên những chi tiết, cấu trúc thông tin cụ thể của nội dung kế toán quản trị. Đó là:

  • Thông tin định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, như dự toán giá bán, dự toán doanh thu, dự toán thu tiền bán hàng, dự toán sản xuất, dự toán chi phí và cung ứng nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, dự toán thanh toán tiền mua nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí và cung ứng nhân công trực tiếp, dự toán thanh toán lương và các khoản trích theo lương nhân công trực tiếp, dự toán chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí bán hàng, dự toán chi phí quản trị doanh nghiệp, dự toán kết quả kinh doanh, dự toán thu chi tiền, dự toán tài sản và nguồn vốn, dự toán vốn đầu tư dài hạn.
  • Thông tin kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, như thông tin chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, thông tin kết quả hoạt động sản xuất, thông tin kết quả hoạt động tiêu thụ, thông tin kết quả hoạt động kinh doanh, thông tin kết quả sử dụng vốn đầu tư dài hạn, thông tin kết quả nguồn lực kinh tế sử dụng, thông tin tình hình cân đối nguồn lực kinh tế;
  • Thông tin kiểm soát và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, như thông tin về biến động kết quả và nguyên nhân của hoạt động sản xuất, thông tin biến động kết quả và nguyên nhân của hoạt động tiêu thụ, thông tin biến động kết quả và nguyên nhân của hoạt động kinh doanh, thông tin biến động kết quả và nguyên nhân sử dụng vốn đầu tư dài hạn, thông tin biến động kết quả và nguyên nhân nguồn lực kinh tế sử dụng, thông tin biến động kết quả và nguyên nhân cân đối nguồn lực kinh tế;
  • Thông tin chứng minh các quyết định quản trị, như thông tin phân tích phướng án kinh doanh mới, thông tin phân tích phương án kinh doanh thay thế, thông tin phân tích giá bán, thông tin phân tích dự án đầu tư dài hạn, thông tin phân tích chi phí hữu ích, thông tin phân tích năng lực kinh tế tài sản, thông tin phân tích tính hợp lý nguồn vốn, thông tin phân tích giá trị, kết cấu doanh thu, chi phí, lợi nhuận, thông tin phân tích giá trị, kết cấu dòng tiền, thông tin phân tích các chỉ số tài chính, thông tin phân tích các chỉ số cổ phiếu, thông tin phân tích tổng quát tình hình tài chính.

  

Tài liệu tham khảo

Mô hình & cơ chế vận hành của Kế toán quản trị

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 2226
Last updated: 02 Jul, 2022
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 604
Bình luận: 0
Ngày đăng: 02 Jul, 2022 by Nguyễn Hải Tâm -
Ngày cập nhật: 02 Jul, 2022 by Nguyễn Hải Tâm -
Tags