DN vay tiền thế nào thì phát sinh giao dịch liên kết ?

Article ID: 2221
Last updated: 03 May, 2022

Công văn số 915/TCT-TTKT ngày 25/3/2022 của Tổng cục Thuế về vướng mắc liên quan đến xác định giao dịch liên kết:

  • Điểm d khoản 2 Điều 5 nghị định số 20/2017/NĐ-CP

d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

  • Điểm d khoản 2 Điều 5 nghị định số 132/2020/NĐ-CP

d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp không có các khoản nợ trung và dài hạn theo tiêu chí quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 nghị định số 20/2017/NĐ-CP và điểm d khoản 2 Điều 5 nghị định số 132/2020/NĐ-CP nêu trên thì không thuộc trường hợp áp dụng điểm này.

Như vậy trường hợp doanh nghiệp có khoản vay trên 25% vốn góp nhưng trong kỳ không có các khoản nợ trung và dài hạn thì không bị coi là phát sinh quan hệ liên kết. 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 2221
Last updated: 03 May, 2022
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 58
Bình luận: 0
Ngày đăng: 03 May, 2022 by Nguyễn Hải Tâm -
Ngày cập nhật: 03 May, 2022 by Nguyễn Hải Tâm -
Tags