Vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Article ID: 2228
Last updated: 03 Jul, 2022

Vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Thứ nhất, với hệ thống dự toán hoạt động sản xuất kinh doanh như dự toán giá bán, dự toán doanh thu, dự toán thu tiền, dự toán sản xuất, ... kế toán quản trị giúp nhà quản trị có được những tài liệu cụ thể về mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của từng bộ phận, của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Từ đó, nhà quản trị thiếp lập được định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của từng bộ phận, của doanh nghiệp trong từng thời kỳ để khai thác có hiệu quả các nguồn lực kinh tế, kiểm soát và ngăn ngừa những mất cân đối, rủi ro trong tương lai của từng bộ phận, của doanh nghiệp.

Thứ hai, với những báo cáo đo lường, định tính kết quả hoạt động sản xuất, hoạt động tiêu thụ, hoạt động kinh doanh, sử dụng vốn, ... kế toán quản trị sẽ giúp nhà quản trị hiểu được tình hình tổ chức, thực hiện ở từng bộ phận, ở doanh nghiệp từ đó hiểu được thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của từng bộ phận, của doanh nghiệp để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những vấn đề cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng định hướng.

Thứ ba, với những báo cáo biến động kết quả giữa thực tế so với mục tiêu hay dự toán và những nguyên nhân ảnh hưởng đến biến động như báo cáo biến động kết quả và những nguyên nhân ảnh hưởng đến biến động chi phí sản xuất, biến động kết quả và những nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, báo cáo biến động kết quả và những nguyên nhân ảnh hưởng đến kinh doanh, ... kế toán quản trị giúp nhà quản trị nhận biết được tình hình thực hiện, những biến động trong thực hiện và những nguyên nhân dẫn đến biến động hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó nhận thức được tình hình tốt, xấu, những nguyên nhân ảnh hưởng thuận lợi hay bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của từng bộ phận, của doanh nghiệp để đưa ra chính xác những phương pháp khai thác, kiểm soát, giải pháp điều chỉnh và đúng giá đúng đắn được tình hình, trách nhiệm của nhà quản trị ở các cấp về hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng bộ phận, ở toàn doanh nghiệp.

Thứ tư, với những báo cáo phân tích các phương án kinh doanh, phân tích chi phí hữu ích, phân tích tiềm năng kinh tế, tài chính của tài sản, nguồn vốn, ... kế toán quản trị giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định quản trị khoa học, khai thác được tiềm năng kinh tế, tài chính và đảm bảo mục tiêu doanh nghiệp. 

Kế toán quản trị tạo nên một kênh thông tin quản trị hữu ích đối với nhàn quản trị trong môi trường sản xuất kinh doanh, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin ngày càng thay đổi nhanh chóng. Đó chính là một hệ thống thông tin quan hệ vật chất - trách nhiệm, một hệ thống thông tin minh bạch về trách nhiệm nội bộ của doanh nghiệp trong điều hành, quản trị doanh nghiệp. 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 2228
Last updated: 03 Jul, 2022
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 580
Bình luận: 0
Ngày đăng: 03 Jul, 2022 by Nguyễn Hải Tâm -
Ngày cập nhật: 03 Jul, 2022 by Nguyễn Hải Tâm -
Tags