Bản chất kế toán quản trị

Article ID: 2225
Last updated: 02 Jul, 2022

Kế toán hình thành từ nhu cầu thông tin và phát triển theo sự thay đổi nhu cầu thông tin của người sử dụng. Kế toán quản trị hình thành từ nhu cầu thông tin của những nhà quản trị trong nội bộ doanh nghiệp và chính sự thay đổi nhu cầu thông tin quản trị của những nhà quản trị trong nội bộ doanh nghiệp thúc đẩy sự phát triển của kế toán quản trị, nâng cao tính chuyên môn hóa kế toán theo định hướng cung cấp thông tin quản trị dưới những hình thức khác nhau trong các loại hình doanh nghiệp.

Kế toán tài chínhkế toán quản trị chỉ là sự chuyên môn hóa kế toán theo những định hướng phản ảnh, cung cấp thông tin khác nhau. Trong khi kế toán tài chính nhấn mạnh đến nghiên cứu những tác động trên tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh hiện hữu hoặc tình trạng tài chính của doanh nghiệp, kế toán quản trị tập trung vào nghiên cứu những tác động đến quy trình tạo giá trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quy trình tạo giá trị trong hoạt động sản xuât kinh doanh của doanh nghiệp không những liên quan đến tài sản, nguồn vốn hiện hữu mà còn liên quan tiềm ẩn đến cả tài sản, nguồn vốn trong tương lai, đến lao động, đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đến thông tin sử dụng cho hoạt động của doanh nghiệp, ... hay chính là nguồn lực kinh tế của doanh nghiệp.

Bảng so sánh khác biệt giữa kế toán quản trịkế toán tài chính

Căn cứ Kế toán tài chính Kế toán quản trị
Đối tượng sử dụng thông tin Những cá nhân, tổ chức bên ngoài doanh nghiệp như cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước, nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng, khách hàng, ... Những nhà quản trị trong nội bộ doanh nghiệp, Ban giám đốc, các giám đốc bộ phận, ...
Mục đích sử dụng thông tin Đánh giá thực trạng, tiềm năng tài chính hiện tại của doanh nghiệp Thực hiện các chức năng quản trị của những nhà quản trị trong nội bộ doanh nghiệp
Đặc điểm thông tin

- Thể hiện thông tin kinh tế, tài chính quá khứ, hiện tại;

- Thường đo lường bằng đơn vị tiền tệ

- Thông tin phải đầy đủ, chính xác, khách quan, kiểm tra được

- Thể hiện thông tin kinh tế, tài chính quá khứ, hiện tại, tương lai nhưng thường hướng đến tương lai

- Được đo lường bằng bất kỳ đơn vị nào

- Thông tin phải linh hoạt, kịp thời, phù hợp theo yêu cầu quản trị 

Báo cáo thông tin Báo cáo phải thể hiện thông tin kinh tế, tài chính theo những nguyên tắc chuẩn mực, quy định chung của chính sách kế toán và tóm tắt theo những chỉ tiêu tài chính ở phạm vị toàn doanh nghiệp hay theo những chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp phải công khai bởi yêu cầu pháp luật; định kỳ công khai báo cáo ra bên ngoài xã hội theo yêu cầu luật định.  Báo cáo thể hiện thông tin kinh tế, tài chính theo quy chuẩn nội bộ, không nhất thiết phải tuân thủ những nguyên tắc, chuẩn mực, quy định của chính sách kế toán chung và chi tiết theo từng sản phẩm, khách hàng, người lao động, công đoạn, quy trình, chuỗi giá trị, trung tâm trách nhiệm ... hay bộ phận trong tổ chức sản xuất kinh doanh; thường xuyên cung cấp cho nhà quản trị có thẩm quyền ở các cấp của doanh nghiệp khi có nhu cầu.

Tài liệu tham khảo

Mô hình & cơ chế vận hành của Kế toán quản trị

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 2225
Last updated: 02 Jul, 2022
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 502
Bình luận: 0
Ngày đăng: 02 Jul, 2022 by Nguyễn Hải Tâm -
Ngày cập nhật: 02 Jul, 2022 by Nguyễn Hải Tâm -
Tags

Nên xem