Sơ lược về kế toán quản trị

Article ID: 2224
Last updated: 01 Jul, 2022

kế toán quản trịĐịnh nghĩa Kế toán quản trị

Theo Liên đoàn Kế toán quốc tế công bố trong tài liệu tổng kết các khái niệm kế toán quản trị trên thế giới năm 1998, “Kế toán quản trị được xem như là một quy trình định dạng, kiểm soát, đo lường, tổng hợp, phân tích, trình bày, giải thích và truyền đạt thông tin tài chính, thông tin phi tài chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp cho những nhà quản trị thực hiện hoạch định, đánh giá, kiểm soát, điều hành hoạt động tổ chức nhằm đảm bảo sử dụng có trách nhiệm, hiệu quả nguồn lực kinh tế của doanh nghiệp”

Theo nhóm tác giả Anthony A.Atkinson, Rajiv D.Banker, Robert S.Kaplan, S.mark Young, “Kế toán quản trị là một quy trình cải tiến không ngừng việc hoạch định, thiết kế, đo lường hệ thống thông tin tài chính, thông tin phi tài chính hoạt động của doanh nghiệp để hướng dẫn, thúc đẩy hành động, hành vi quản trị và điều kiện hoạt động của doanh nghiệp tạo nên giá trị văn hóa kinh doanh cần thiết nhằm đạt chiến lược, chiến thuật và mục tiêu doanh nghiệp”

Theo Viện nghiên cứu Kế toán quản trị của Mỹ, “Kế toán quản trị là một quy trình nhận dạng, tổng hợp, trình bày, giải thích và truyền đạt thông tin thích hợp cho nhà quản trị thiết lập chiến lược kinh doanh, hoạch định và kiểm soát hoạt động, ra quyết định kinh doanh, sử dụng hiệu quả nguồn lực kinh tế, cải tiến và nâng cao giá trị doanh nghiệp, đảm bảo an toàn cho tài sản, kết hợp chặt chẽ việc quản trị và kiểm soát nội bộ”. 

Theo nhóm tác giả Charles T.Horngren, Alnoor Bhimani, Srikant M.Datar, George Foster, “Kế toán quản trị là ứng dụng nguyên tắc kế toán, nguyên tắc quản trị tài chính để tạo lập, bảo vệ, gìn giữ và gia tăng giá trị cho tổ chức”

Theo nhóm tác giả Jan R.Williams, Suán F.Haka, Mark S.Better, “Kế toán quản trị là trình bày, giải thích những thông tin kế toán với định hướng chủ yếu phục vụ cho nhu cầu thông tin của những nhà quản trị trong nội bộ doanh nghiệp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh”

Quá trình phát triển của Kế toán quản trị

Kế toán quản trị đã từng xuất hiện rất lâu trong hệ thống kế toán doanh nghiệp ở các nước có nền kinh tế thị trường từ những năm cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19.

Đầu tiên kế toán quản trị đã xuất hiện dưới hình thức kế toán chi phí trong doanh nghiệp sản xuất nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho những nhà quản trị trong nội bộ doanh nghiệp sản xuất kiểm soát chi phí, định hướng sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh, chống đỡ sức ép từ doanh nghiệp sản xuất lớn. Sau đó, với thực tiễn hữu hiệu, hiệu quả, kế toán quản trị bắt đầu được chú ý, áp dụng, phát triển nhanh trong những loại hình doanh nghiệp khác và cả trong những tổ chức phi lợi nhuận. Ngày nay, kế toán quản trị có xu hướng hình thành, phát triển trước trong doanh nghiệp lớn có trình độ quản trị tiên tiến, điều kiện cơ sở vật chất hiện đại và sau đó mở rộng sang doanh nghiệp nhỏ hơn.

Song song với thực tiễn, hệ thống lý thuyết kế toán quản trị cũng đã sớm ra đời vào những năm đầu thế kỷ 20. Từ đó, lý thuyết và thực tiễn kế toán quản trị ngày càng phát triển nhanh và được nhiều doanh nghiệp ứng dụng.

Ngày nay, kế toán quản trị bắt đầu chuyển sang kỷ nguyên mới, rất gần với quản trị, là một công cụ hợp nhất giữa chiến lược kinh doanh với thị trường, hợp nhất giữa kiểm soát và thông tin phản hồi với thông tin định hướng hay kế toán quản trị là một bộ phận thiết yếu của quản trị, kế toán chiến lược.      

Tham khảo:

  • Mô hình & Cơ chế vận hành Kế toán quản trị
Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 2224
Last updated: 01 Jul, 2022
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 539
Bình luận: 0
Ngày đăng: 30 Jun, 2022 by Nguyễn Hải Tâm -
Ngày cập nhật: 01 Jul, 2022 by Nguyễn Hải Tâm -
Tags