Kết cấu Luật quản lý thuế 2019

Article ID: 1587
Last updated: 16 Sep, 2019
Article ID: 1587
Last updated: 16 Sep, 2019
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 1008
Bình luận: 0
Ngày đăng: 16 Sep, 2019
by Tâm -
Ngày cập nhật: 16 Sep, 2019
by Tâm -

Ngày 13/06/2019, Quốc Hội đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Luật Quản lý thuế 2019 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020.

Luật Quản lý thuế 2019 bao gồm 17 chương, với 152 điều chi tiết như sau:

Chương I: Điều 1 đến điều 13 - Những quy định chung

Chương II: Điều 14 đến điều 29 - Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế 

Chương III: Điều 30 đến điều 41 - Đăng ký thuế

Chương IV: Điều 42 đến điều 48 - Khai thuế, tính thuế

Chương V: Điều 49 đến điều 54 - Ấn định thuế

Chương VI: Điều 55 đến điều 65 - Nộp thuế

Chương VII: Điều 66 đến điều 69 - Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Chương VIII: Điều 70 đến điều 77 - Thủ tục hoàn thuế

Chương IX: Điều 78 đến điều 88 - Không thu thuế, miễn thuế, giảm thuế; khoan tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 

Chương X: Điều 89 đến điều 94 - Áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử

Chương XI: Điều 95 đến điều 100 - Thông tin người nộp thuế

Chương XII: Điều 101 đến điều 106 - Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm thủ tục hải quan

Chương XIII: Điều 107 đến điều 123 - Kiểm tra thuế, thanh tra thuế

Chương XIV: Điều 124 đến điều 135 - Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

Chương XV: Điều 136 đến điều 146 - Xử phạm vi phạm hành chính về quản lý thuế

Chương XVI: Điều 147 đến điều 149 - Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện

Chương XVII: Điều 150 đến điều 152 - Điều khoản thi hành

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1587
Last updated: 16 Sep, 2019
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 1008
Bình luận: 0
Ngày đăng: 16 Sep, 2019 by Tâm -
Ngày cập nhật: 16 Sep, 2019 by Tâm -
Tài liệu đính kèm

Nên xem