Phân nhóm
folder TK nhóm 1
folder TK nhóm 2
folder TK nhóm 3
folder TK nhóm 4
folder TK nhóm 5,6,7,8,9


Tài khoản kế toán
Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh
KẾ TOÁN GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân...
rating 17 May, 2015 Lượt xem: 34411 Bình luận: 0