TK nhóm 5,6,7,8,9
TK 621 | Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
TÀI KHOẢN 621 - CHI PHI NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận tải, bưu...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 5900 Bình luận: 0
TK 611 | Tài khoản 611 - Mua hàng
TÀI KHOẢN 611 - MUA HÀNG 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ. Tài khoản 611 "Mua hàng" chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 3622 Bình luận: 0
TK 521 | Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu
TÀI KHOẢN 521 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Tài khoản này không phản...
rating 24 May, 2015 Lượt xem: 25231 Bình luận: 0
TK 515 | Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
TÀI KHOẢN 515 - DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp, gồm: - Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng...
rating 24 May, 2015 Lượt xem: 18272 Bình luận: 0
TK 511 | Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
TÀI KHOẢN 511 - DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm cả doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho công ty mẹ, công ty con trong cùng...
rating 24 May, 2015 Lượt xem: 15918 Bình luận: 0
TK 911 | Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh
TÀI KHOẢN 911 - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 10579 Bình luận: 0
TK 821 | Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
TÀI KHOẢN 821 - CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1. Nguyên tắc kế toán a) Nguyên tắc chung - Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 12012 Bình luận: 0
TK 811 | Tài khoản 811 - Chi phí khác
TÀI KHOẢN 811 - CHI PHÍ KHÁC 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm: - Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 6937 Bình luận: 0
TK 711 | Tài khoản 711 - Thu nhập khác
TÀI KHOẢN 711 - THU NHẬP KHÁC 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. gồm: - Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; - Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 13726 Bình luận: 0
TK 642 | Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
TÀI KHOẢN 642 - CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 16076 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)