Phân nhóm

TT200 - Tài khoản kế toán
Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh
KẾ TOÁN GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Hoạt động này có thể được đồng kiểm soát bởi các bên góp...
rating 17 May, 2015 Lượt xem: 36773 Bình luận: 0