Khoa hoc Thue nha thau
TK nhóm 2
TK 243 | Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
TÀI KHOẢN 243 - TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại = Chênh lệch tạm thời được khấu trừ...
rating 20 May, 2015 Lượt xem: 6275 Bình luận: 0
TK 242 | Tài khoản 242 - Chi phí trả trước
TÀI KHOẢN 242- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán sau. b) Các nội dung được...
rating 20 May, 2015 Lượt xem: 9844 Bình luận: 0
TK 241 | Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang
TÀI KHOẢN 241 - XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này chỉ dùng ở đơn vị không thành lập ban quản lý dự án để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công...
rating 20 May, 2015 Lượt xem: 17161 Bình luận: 0
TK 229 | Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản
TÀI KHOẢN 229 - DỰ PHÒNG TỔN THẤT TÀI SẢN 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản, gồm: a) Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Là dự phòng phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm...
rating 17 May, 2015 Lượt xem: 20114 Bình luận: 0
TK 228 | Tài khoản 228 - Đầu tư khác
TÀI KHOẢN 228 - ĐẦU TƯ KHÁC 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư khác (ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, vốn góp vào công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết), như: - Các khoản đầu tư vào công...
rating 17 May, 2015 Lượt xem: 3957 Bình luận: 0
TK 222 | Tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
TÀI KHOẢN 222 - ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ vốn góp vào công ty liên doanh và công ty liên kết; tình hình thu hồi vốn đầu tư liên doanh, liên kết; các khoản lãi, lỗ phát sinh từ hoạt động đầu tư vào công ty liên...
rating 17 May, 2015 Lượt xem: 7959 Bình luận: 0
TK 221 | Tài khoản 221 - Đầu tư vào công ty con
TÀI KHOẢN 221 - ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm khoản đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con. Công ty con là đơn vị có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, chịu sự kiểm soát của một đơn vị khác...
rating 17 May, 2015 Lượt xem: 6744 Bình luận: 0
TK 217 | Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư
TÀI KHOẢN 217 - BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm bất động sản đầu tư (BĐSĐT) của doanh nghiệp theo nguyên giá, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng tương tự như TSCĐ. BĐSĐT gồm: Quyền sử dụng đất,...
rating 17 May, 2015 Lượt xem: 6415 Bình luận: 0
TK 214 | Tài khoản 214 - Hao mòn TSCĐ
TÀI KHOẢN 214 - HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ và bất động sản đầu tư (BĐSĐT) trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, BĐSĐT và những khoản tăng, giảm hao...
rating 17 May, 2015 Lượt xem: 6760 Bình luận: 0
TK 213 | Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình
TÀI KHOẢN 213 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm TSCĐ vô hình của doanh nghiệp. TSCĐ vô hình là tài sản không có hình thái vật chất, nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng...
rating 17 May, 2015 Lượt xem: 4395 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)