TK nhóm 1
TK 128 | Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
TÀI KHOẢN 128 - ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngoài các khoản chứng khoán kinh doanh) như: Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả...
rating 27 May, 2015 Lượt xem: 10264 Bình luận: 0
TK 121 l Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh
TÀI KHOẢN 121 - CHỨNG KHOÁN KINH DOANH 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật nắm giữ vì mục đích kinh doanh (kể cả chứng khoán có thời gian đáo hạn trên 12 tháng mua vào, bán ra để kiếm lời)....
rating 27 May, 2015 Lượt xem: 12394 Bình luận: 0
TK 112 | Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng
1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng của doanh nghiệp. Căn cứ để hạch toán trên tài khoản 112 “tiền gửi Ngân hàng” là các giấy báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của Ngân hàng kèm theo các...
rating 27 May, 2015 Lượt xem: 11601 Bình luận: 0
TK 111 | Tài khoản 111 - Tiền mặt
TÀI KHOẢN 111 - TIỀN MẶT 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ và vàng tiền tệ. Chỉ phản ánh vào TK 111 “Tiền mặt” số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thực tế nhập, xuất, tồn quỹ. Đối với khoản...
rating 27 May, 2015 Lượt xem: 10940 Bình luận: 0
TK 171 | Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ
TÀI KHOẢN 171 - GIAO DỊCH MUA, BÁN LẠI TRÁI PHIẾU CHỈNH PHỦ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ phát sinh trong kỳ. Tài khoản này chỉ ghi nhận giá trị của hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ, không ghi nhận khoản coupon...
rating 17 May, 2015 Lượt xem: 4649 Bình luận: 0
TK 161 | Tài khoản 161 - Chi sự nghiệp
TÀI KHOẢN 161 - CHI SỰ NGHIỆP 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh các khoản chi sự nghiệp, chi dự án để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội do Nhà nước hoặc cấp trên giao cho doanh nghiệp ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và không vì mục đích lợi nhuận của doanh...
rating 17 May, 2015 Lượt xem: 3870 Bình luận: 0
TK 158 | Tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế
TÀI KHOẢN 158 - HÀNG HÓA KHO BẢO THUẾ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh sự biến động tăng, giảm và số hiện có của hàng hoá đưa vào Kho bảo thuế. Kho bảo thuế chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu, được áp dụng chế độ...
rating 17 May, 2015 Lượt xem: 3384 Bình luận: 0
TK 157 | Tài khoản 157 - Hàng gửi đi bán
TÀI KHOẢN 157 - HÀNG GỬI ĐI BÁN 1. Nguyên tắc kế toán a) Hàng gửi đi bán phản ánh trên tài khoản 157 được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho. Chỉ phản ánh vào tài khoản 157 “Hàng gửi đi bán” trị giá của hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi cho khách...
rating 17 May, 2015 Lượt xem: 4203 Bình luận: 0
TK 156 | Tài khoản 156 - Hàng hóa
TÀI KHOẢN 156 - HÀNG HÓA 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm hàng hóa tại các kho hàng, quầy hàng, hàng hoá bất động sản. Hàng hóa là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua...
rating 17 May, 2015 Lượt xem: 12142 Bình luận: 0
TK 113 | Tài khoản 113 - Tiền đang chuyển
TÀI KHOẢN 113 - TIỀN ĐANG CHUYỂN 1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có, đã trả cho doanh nghiệp khác hay đã làm thủ tục chuyển tiền...
rating 17 May, 2015 Lượt xem: 5778 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)