TK nhóm 3
TK 357 | Tài khoản 357 - Quỹ Bình ổn giá
TÀI KHOẢN 357 - QUỸ BÌNH ỔN GIÁ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình biến động và giá trị Quỹ bình ổn giá tại thời điểm báo cáo của doanh nghiệp được phép trích lập Quỹ bình ổn giá tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tuỳ theo từng...
rating 24 May, 2015 Lượt xem: 3406 Bình luận: 0
TK 356 | Tài khoản 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
TÀI KHOẢN 356 - QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (PTKH&CN) của doanh nghiệp. Quỹ PTKH&CN của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư khoa học, công...
rating 24 May, 2015 Lượt xem: 3878 Bình luận: 0
TK 353 | Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi
TÀI KHOẢN 353 - QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty của doanh nghiệp. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN...
rating 23 May, 2015 Lượt xem: 4888 Bình luận: 0
TK 352 | Tài khoản 352 - Dự phòng phải trả
TÀI KHOẢN 352 - DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp. b) Dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau: - Doanh nghiệp có nghĩa...
rating 23 May, 2015 Lượt xem: 10024 Bình luận: 0
TK 347 | Tài khoản 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
TÀI KHOẢN 347 - THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI PHẢI TRẢ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định trên cơ sở các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế...
rating 23 May, 2015 Lượt xem: 4824 Bình luận: 0
TK 344 | Tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược
TÀI KHOẢN 344 - NHẬN KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị, cá nhân bên ngoài để đảm bảo cho các dịch vụ liên quan đến sản xuất, kinh doanh được thực hiện đúng hợp đồng kinh tế đã ký kết, như...
rating 23 May, 2015 Lượt xem: 8965 Bình luận: 0
TK 343 | Tài khoản 343 - Trái phiếu phát hành
TÀI KHOẢN 343 - TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH 1. Nguyên tắc kế toán 1.1 Tài khoản 343 chỉ áp dụng ở doanh nghiệp có vay vốn bằng phương thức phát hành trái phiếu. Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình phát hành trái phiếu, bao gồm cả trái phiếu chuyển đổi và tình hình thanh toán trái phiếu của...
rating 23 May, 2015 Lượt xem: 10019 Bình luận: 0
TK 343 | Tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính
TÀI KHOẢN 341 - VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính của doanh nghiệp. Không phản ánh vào tài khoản này các khoản vay dưới hình thức phát hành trái...
rating 23 May, 2015 Lượt xem: 6543 Bình luận: 0
TK 338 | Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác
TÀI KHOẢN 338 - PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 (từ TK 331 đến TK 337). Tài khoản này cũng đ­ược dùng để hạch toán doanh thu...
rating 20 May, 2015 Lượt xem: 32322 Bình luận: 0
TK 335 | Tài khoản 335 - Chi phí phải trả
TÀI KHOẢN 335 - CHI PHÍ PHẢI TRẢ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được...
rating 20 May, 2015 Lượt xem: 25629 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)