TK nhóm 4
TK 466 | Tài khoản 466 - Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định
TÀI KHOẢN 466 - NGUỒN KINH PHÍ HÌNH THÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. Chỉ ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ khi đơn vị mua sắm TSCĐ, đầu tư xây dựng mới hoặc...
rating 24 May, 2015 Lượt xem: 3367 Bình luận: 0
TK 461 | Tài khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp
TÀI KHOẢN 461 - NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán số kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án của đơn vị. Tài khoản này chỉ sử dụng ở các đơn vị được Nhà nước hoặc đơn vị cấp trên cấp phát kinh phí sự nghiệp,...
rating 24 May, 2015 Lượt xem: 3360 Bình luận: 0
TK 441 | Tài khoản 441 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
TÀI KHOẢN 441 - NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp. Nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp được hình thành do Ngân sách cấp hoặc đơn vị cấp trên cấp. Vốn đầu tư XDCB...
rating 24 May, 2015 Lượt xem: 3593 Bình luận: 0
TK 421 | Tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
TÀI KHOẢN 421 - LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. b) Việc phân chia lợi nhuận hoạt động kinh doanh của doanh...
rating 24 May, 2015 Lượt xem: 25927 Bình luận: 0
TK 419 | Tài khoản 419 - Cổ phiếu quỹ
TÀI KHOẢN 419 - CỔ PHIẾU QUỸ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng giảm của số cổ phiếu do các công ty cổ phần mua lại trong số cổ phiếu do công ty đó đã phát hành ra công chúng để sau đó sẽ tái phát hành lại (gọi là cổ phiếu quỹ)....
rating 24 May, 2015 Lượt xem: 3886 Bình luận: 0
TK 418 | Tài khoản 418 - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
TÀI KHOẢN 418 - CÁC QUỸ THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU 1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu được hình thành từ lợi nhuận sau thuế. Việc trích và sử dụng quỹ khác thuộc...
rating 24 May, 2015 Lượt xem: 4662 Bình luận: 0
TK 417 | Tài khoản 417 - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
TÀI KHOẢN 417 - QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP DOANH NGHIỆP 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích lập và sử dụng “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp” tại các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. b) Việc quản lý và sử...
rating 24 May, 2015 Lượt xem: 3476 Bình luận: 0
TK 414 | Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển
TÀI KHOẢN 414 - QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp. b) Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở...
rating 24 May, 2015 Lượt xem: 4346 Bình luận: 0
TK 413 | Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái
TÀI KHOẢN 413 - CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái 1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau....
rating 24 May, 2015 Lượt xem: 4142 Bình luận: 0
TK 412 | Tài khoản 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản
TÀI KHOẢN 412 - CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó ở doanh nghiệp. Tài sản được đánh giá lại chủ yếu là TSCĐ, bất động sản đầu tư, một số trường hợp có thể và...
rating 24 May, 2015 Lượt xem: 3811 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)