Khoa hoc Thue nha thau
TT133 - Tài khoản nhóm 1
TK 151 - Hàng mua đang đi đường
TÀI KHOẢN 151 - HÀNG MUA ĐANG ĐI ĐƯỜNG 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hóa, vật tư (nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa) mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng đến cuối kỳ vẫn còn đang trên đường vận chuyển, ở bến...
rating 07 Nov, 2016 Lượt xem: 1949 Bình luận: 0
TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
TÀI KHOẢN 152 - NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các loại nguyên liệu, vật liệu trong kho của doanh nghiệp. Nguyên liệu, vật liệu của doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự...
rating 09 Nov, 2016 Lượt xem: 2962 Bình luận: 0
Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ
TK 153 - CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại công cụ, dụng cụ của doanh nghiệp. Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối...
rating 14 Nov, 2016 Lượt xem: 2230 Bình luận: 0
Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Ở những doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định...
rating 16 Nov, 2016 Lượt xem: 2108 Bình luận: 0
Tài khoản 155 - Thành phẩm
TK 155 - THÀNH PHẨM 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm của doanh nghiệp. Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản xuất hoặc thuê ngoài gia công...
rating 21 Nov, 2016 Lượt xem: 2057 Bình luận: 0
Tài khoản 156 - Hàng hóa
TÀI KHOẢN 156 - HÀNG HÓA 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm hàng hóa tại các kho hàng, quầy hàng, hàng hóa bất động sản. Hàng hóa là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua...
rating 15 Aug, 2017 Lượt xem: 3243 Bình luận: 0
Tài khoản 157 - Hàng gửi đi bán
TK 157 - HÀNG GỬI ĐI BÁN 1. Nguyên tắc kế toán a) Hàng gửi đi bán phản ánh trên Tài khoản 157 được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc. Chỉ phản ánh vào Tài khoản 157 “Hàng gửi đi bán” trị giá của hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi cho khách hàng, gửi bán đại lý, ký gửi, dịch vụ đã hoàn thành...
rating 23 Nov, 2016 Lượt xem: 1724 Bình luận: 0

Bài trước 2 / 2 Bài kế →
1 2(Page 2 of 2)

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)