Webketoan PRO
TT133 - Tài khoản nhóm 1
TK 111- Tiền mặt
TÀI KHOẢN 111 - TIỀN MẶT 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ. Chỉ phản ánh vào TK 111 “Tiền mặt” số tiền Việt Nam, ngoại tệ thực tế nhập, xuất, tồn quỹ. b) Khi tiến hành nhập, xuất...
rating 25 Oct, 2016 Lượt xem: 2300 Bình luận: 0
Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng
TÀI KHOẢN 112 - TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng của doanh nghiệp. Căn cứ để hạch toán trên Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng là các giấy báo Có, báo Nợ...
rating 25 Oct, 2016 Lượt xem: 2712 Bình luận: 0
Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh
TÀI KHOẢN 121 - CHỨNG KHOÁN KINH DOANH 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật nắm giữ vì mục đích kinh doanh (kể cả chứng khoán có thời gian đáo hạn trên 12 tháng mua vào, bán ra để kiếm...
rating 27 Oct, 2016 Lượt xem: 2727 Bình luận: 0
Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
TÀI KHOẢN 128 - ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngoài các khoản chứng khoán kinh doanh) như: Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả...
rating 02 Aug, 2017 Lượt xem: 3142 Bình luận: 0
TK 131 - Phải thu của khách hàng
TÀI KHOẢN 131 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 1. Nguyên tắc kế toán a) Dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ, các khoản đầu tư tài chính, cung cấp dịch vụ. Tài khoản này còn...
rating 01 Nov, 2016 Lượt xem: 4524 Bình luận: 0
Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
TK 133 - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp. b) Kế toán phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ. Trường...
rating 01 Nov, 2016 Lượt xem: 4713 Bình luận: 0
TK 136 - Phải thu nội bộ
TÀI KHOẢN 136 - PHẢI THU NỘI BỘ 1. Nguyên tắc kế toán: a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp (đơn vị cấp trên) với đơn vị hạch toán phụ thuộc (đơn vị cấp dưới) hoặc giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc với nhau....
rating 02 Nov, 2016 Lượt xem: 4181 Bình luận: 0
Tài khoản 138 - Phải thu khác
TK 138 - PHẢI THU KHÁC 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng, Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu này, gồm những nội dung chủ yếu sau: -...
rating 02 Nov, 2016 Lượt xem: 8188 Bình luận: 0
TK 141 - Tạm ứng
TÀI KHOẢN 141 - TẠM ỨNG 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó. b) Khoản tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng...
rating 07 Nov, 2016 Lượt xem: 2047 Bình luận: 0
Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho
1. Nhóm tài khoản hàng tồn kho được dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động hàng tồn kho của doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên) hoặc được dùng để phản ánh giá trị hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ kế toán của doanh...
rating 07 Nov, 2016 Lượt xem: 3787 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)