Phân nhóm

Chế độ kế toán TT 133
Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán
Các nội dung khác đang phản ánh chi tiết trên các tài khoản có liên quan nếu trái so với Thông tư 133/2016/TT-BTC thì phải điều chỉnh lại theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC Trích: Điều 91
rating 25 Oct, 2016 Lượt xem: 2448 Bình luận: 0
Điều khoản hồi tố
- Doanh nghiệp không tiếp tục trích khấu hao đối với bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá và không phải hồi tố toàn bộ chi phí khấu hao lũy kế đã trích từ các kỳ trước. - Doanh nghiệp báo cáo lại thông tin so sánh trên Báo cáo tài chính đối với các chỉ tiêu có sự thay đổi giữa Thông tư này...
rating 20 Oct, 2016 Lượt xem: 2196 Bình luận: 0
Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) Số TT SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN Cấp 1 Cấp 2 1 2 3 4 ...
rating 15 Jun, 2018 Lượt xem: 1237 Bình luận: 0