Thuế TNCN
Công văn 2755 ngày 10/8/2011 của Tổng cục Thuế Download
CV2755_10082011TCT.pdf
Văn bản hướng dẫn cách tính số thuế phải nộp theo hình thức "Quyết toán hết vào đầu năm" hoặc "Quyết toán riêng cho từng năm" đối với trường hợp cá nhân cho thuê tài sản mà bên thuê tài sản trả tiền trước cho nhiều năm
14 Apr, 2012 220 kb Lượt tải: 5044
TNCN - Thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Download
130133_CV_3929_TNCN.doc
“Trường hợp cá nhân góp vốn với các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà để hưởng quyền mua căn hộ, mua nền nhà nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng lại chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác phần vốn và quyền mua nền, căn hộ thì thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản”.
Công văn số : 3929 /TCT - TNCN hướng dẫn chi tiết và mở rộng thì : Các cá nhân sẽ thực hiện kê khai nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 11/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
30 Sep, 2011 56 kb Lượt tải: 1084
Webketoan_ Công văn 1404/TCT-TNCN Download
1404_TCT-TNCN_348579.pdf
Hướng dẫn về chính sách Thuế TNCN đối với khoản thu nhập của chủ Công ty TNHH MTV
08 Sep, 2017 246 kb Lượt tải: 2255
Webketoan - Công văn 5421/CT-TTHT ngày 16/02/2017 Download
CV5421_16022017CTHN.pdf
Hướng dẫn về Thuế TNCN đối với khoản phúc lợi của Chủ Công ty TNHH MTV
08 Sep, 2017 67 kb Lượt tải: 2235
Mẫu biểu Thông tư 92/2015/TT-BTC Download
WEBKETOAN - MAU BIEU TT 92.ZIP
Mẫu biểu về thuế TNCN
19 Sep, 2017 523 kb Lượt tải: 4125
Webketoan - Thông tư 92/2015/TT-BTC Download
Webketoan TT 92.doc
Thông tư hướng dẫn về thuế TNCN, sửa đổi, bổ sung Thông tư 111/2013/TT-BTC

Hiệu lực: 30/07/2015

Ban hành: 15/06/2015
19 Sep, 2017 908 kb Lượt tải: 3837
Webketoan - Luật số 26/2012/QH13 Download
Webketoan Luật số 262012.doc
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN
29 Sep, 2017 40 kb Lượt tải: 3818
29 Sep, 2017 929 kb Lượt tải: 3860
Webketoan - Thông tư 111/2013/TT-BTC Download
Webketoan TT 111.doc
Hướng dẫn về Thuế TNCN
29 Sep, 2017 530 kb Lượt tải: 3913
Webketoan - Công văn 3867/TCT-TNCN Download
Webketoan CV 3867.pdf
Hướng dẫn về thuế TNCN đối với cjhi phí làm thẻ tạm trú, visa, giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
29 Sep, 2017 83 kb Lượt tải: 4932

← Bài trước 1 / 5 Bài kế
1 2 3 4 5(Page 1 of 5)