Phân nhóm
folder Hạch toán kế toán
folder Hệ thống báo cáo tài chính
folder Chế độ chứng từ kế toán
folder Chế độ sổ kế toán


Chế độ kế toán QĐ 15
Ghi nhận, đánh giá và xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong DN.
1. Tỷ giá quy đổi: - Tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra "Đồng" Việt Nam: ► Đối với việc thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phát sinh trong năm tài chính : khi quy đổi thực hiện tỷ giá thực tế tại thời điểm phát...
rating 10 Dec, 2012 Lượt xem: 22489 Bình luận: 0