Webketoan PRO
Chế độ sổ kế toán
Quy định chung về sổ kế toán
Sổ kế toán Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị định số...
rating 13 Dec, 2012 Lượt xem: 48263 Bình luận: 0
Các hình thức kế toán
Hình thức kế toán Nhật ký chung Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời...
rating 13 Dec, 2012 Lượt xem: 117581 Bình luận: 0
Danh mục sổ kế toán áp dụng cho Doanh Nghiệp
Số TT Tên sổ Ký hiệu Hình thức kế toán Nhật ký chung Nhật ký - Sổ Cái Chứng từ ghi sổ Nhật ký- Chứng từ 1 2 3 4 5 ...
rating 18 Dec, 2012 Lượt xem: 18086 Bình luận: 0