Phân nhóm

Hạch toán kế toán
Kế toán chi phí phát hành cổ phiếu
1. Trường hợp Công ty cổ phần chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, chi phí phát hành cổ phiếu được hạch toán theo quy định tại Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính.   2. Trường hợp công ty cổ phần phát hành cổ phiếu, kế toán ghi nhận các chi phí trực tiếp liên...
rating 09 Apr, 2012 Lượt xem: 26550 Bình luận: 0
Kế toán tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu tại công ty cổ phần
1. Kế toán tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.1. Các quy định chung: Việc tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu (vốn cổ phần) được hướng dẫn bổ sung trong Thông tư này bao gồm các trường hợp phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng không thu tiền, như: Phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần,...
rating 09 Apr, 2012 Lượt xem: 20667 Bình luận: 0
Kế toán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ
Kế toán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh...
rating 18 May, 2012 Lượt xem: 17668 Bình luận: 0
Hạch toán khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản góp vốn
Phương pháp hạch toán khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản khi công ty mẹ góp vốn vào công ty con bằng tài sản phi tiền tệ Khi công ty mẹ đầu tư góp vốn vào công ty con bằng hàng tồn kho hoặc TSCĐ (không phải là việc thanh toán khi mua doanh nghiệp trong giao dịch hợp nhất kinh doanh), công ty mẹ...
rating 09 Apr, 2012 Lượt xem: 15321 Bình luận: 0
Kế toán giao dịch giữa bên góp vốn liên doanh và CSKD đồng kiểm soát
Phương pháp kế toán đối với một số giao dịch giữa bên góp vốn liên doanh và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát 1. Trên báo cáo tài chính riêng của bên góp vốn liên doanh 1.1. Trường hợp bên góp vốn liên doanh góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Khi góp vốn bằng tài...
rating 09 Apr, 2012 Lượt xem: 11572 Bình luận: 0
Kế toán khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp
Phương pháp kế toán đánh giá lại tài sản và chuyển đổi số dư trên sổ kế toán, trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp 1. Trường hợp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần Doanh nghiệp hạch toán theo quy định tại Thông tư số 106/2008/TT-BTC...
rating 09 Apr, 2012 Lượt xem: 11884 Bình luận: 0
Hạch toán kế toán khoản chi trợ cấp mất việc làm
Hạch toán kế toán khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp Phương pháp hạch toán kế toán khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp thực hiện theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày...
rating 31 Oct, 2012 Lượt xem: 15823 Bình luận: 0
Phương pháp kế toán một số hoạt động kinh tế đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
Kế toán hoạt động môi giới đối với hợp đồng bảo hiểm gốc giữa doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng tham gia bảo hiểm Trường hợp doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không thu hộ phí bảo hiểm từ khách hàng tham gia bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm - Khi phát sinh doanh thu từ hợp đồng môi giới...
rating 14 Dec, 2012 Lượt xem: 9578 Bình luận: 0
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo Quyết định 15
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP LIST OF UNIFORM CHART OF ACCOUNTS FOR ENTERPRISES SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN ACCOUNT NAME Cấp 1 Cấp 2 LOẠI 1: TÀI...
rating 17 May, 2015 Lượt xem: 4734 Bình luận: 0