Tổng hợp quy định xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn

Article ID: 1536
Last updated: 17 Oct, 2018

Webketoan_quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-hoa-don

Các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn được quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013, và Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày ngày 27 tháng 5 năm 2016 như sau:
 

STT

Hành vi vi phạm

Mức xử phạt (Triệu đồng)

Hình thức xử phạt bổ sung

I

Vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử

1

Tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ nội dung quy định.

Từ 2 đến 4 triệu đồng

2

a/ Tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ các điều kiện quy định;

b/ Cung cấp phần mềm tự in hóa đơn không đảm bảo nguyên tắc theo quy định hoặc hóa đơn khi in ra không đáp ứng đủ nội dung quy định.

Từ 4 đến 8 triệu đồng

3

Tự in hóa đơn giả (trừ trường hợp xác định do lỗi khách quan của phần mềm tự in hóa đơn) và hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử giả.

Từ 20 đến 50 triệu đồng

Bị đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử từ 01-03 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành

II

Vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

1a

Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản.

Từ 0,5 đến 1,5 triệu đồng

1b

Đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in của tchức, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Từ 2 đến 4 triệu đồng

2

a/ Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn;

b/ Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định.

Từ 4 đến 8 triệu đồng

3

Không khai báo đúng quy định việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành.

Từ 6 đến 18 triệu đồng

4

Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng.

Từ 15 đến 45 triệu đồng

5

Đặt in hóa đơn giả.

Từ 20 đến 50 triệu đồng

III

Vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in

1

Vi phạm chế độ báo cáo việc in hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính.

Từ 2 đến 4 triệu đồng

2

a/ Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi bên đặt in đã hoàn thành thủ tục thông báo phát hành;

b/ Hoặc không hủy các sản phẩm in hỏng, in thừa khi tiến hành thanh lý hợp đồng in.

Từ 4 đến 8 triệu đồng

3

a/ Nhận in hóa đơn đặt in khi không đáp ứng đủ điều kiện quy định;

b/ Không khai báo việc làm mất hóa đơn trong khi in, trước khi giao cho khách hàng.

Từ 6 đến 18 triệu đồng

4

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một khâu bất kỳ trong hợp đồng in hóa đơn cho cơ sở in khác.

Từ 10 đến 20 triệu đồng

5

Cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng này cho khách hàng khác.

Từ 15 đến 45 triệu đồng

6

In hóa đơn giả

Từ 20 đến 50 triệu đồng

Bị đình chỉ in hóa đơn từ 01-03 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

IV

Vi phạm quy định về mua hóa đơn

1

Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng.

Từ 2 đến 4 triệu đồng

2

Không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.

Từ 6 đến 8 triệu đồng

3

Cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.

Từ 20 đến 50 triệu đồng

V

Vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

1a

a/ Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới;

b/ Sử dụng hóa đơn đã được Thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi Thông báo phát hành).

Từ 0,5 đến 1,5 triệu đồng

1b

a/ Lập Thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung theo quy định;

b/ Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định;

c/ Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới”.

Từ 2 đến 4 triệu đồng

2

Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

Từ 6 đến 18 triệu đồng

VI

Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

1

Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Từ 0,2 đến 1 triệu đồng

2

Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định.

Từ 2 đến 4 triệu đồng

3

a/ Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

b/ Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định;

c/ Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế;

d/ Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê;

đ/ Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

e/ Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế;

g/ Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xphạt tiền.

Từ 4 đến 8 triệu đồng

4

Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.

Từ 10 đến 20 triệu đồng

5

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Từ 20 đến 50 triệu đồng

VII

Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua

1

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

Từ 4 đến 8 triệu đồng

2

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Từ 20 đến 50 triệu đồng

VIII

Quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

1

Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn.

Từ 0,2 đến 1 triệu đồng

2

Nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Từ 2 đến 4 triệu đồng

3

Không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Từ 4 đến 8 triệu đồngNhóm biên tập: Anh Thơ - Hà Giang

 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1536
Last updated: 17 Oct, 2018
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 4531
Bình luận: 0
Ngày đăng: 17 Oct, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 17 Oct, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Tags

Nên xem