Văn bản pháp quy về thuế TNDN

Article ID: 642
Last updated: 08 Dec, 2015

Danh mục văn bản pháp quy về thuế TNDN

Luật thuế TNDN

Luật số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội

 • Về Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
 • Hiệu lực thi hành: 01/01/2009

Luật số 32/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc hội

 • Về việc sửa đổi bố sung một số điều  của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp.
 • Hiệu lực thi hành: 01/01/2014

Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Hợp Nhất 

 • Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp số 14/200/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 32/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2014.

Nghị định

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ

 • Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN 
 • Hiệu lực thi hành: 15/02/2014

Thông tư

Thông tư số 78/2014/Tt-BTC  ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính

 • Hướng dẫn Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về hướng dẫn  thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Hiệu lực thi hành: 02/08/2014, áp dụng cho kỳ tính thuế 2014.

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính.

 • Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.
 • Hiệu lực thi hành: 06/08/2015,áp dụng cho kỳ tính thuế  2015 trở đi.

​Thông tư 26/VBHN-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Bộ Tài Chính

 • Hợp nhất các văn bản thuế TNDN
 • Hiệu lực thi hành: 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi.

Các Công văn tham khảo khác

Công văn số 2785/TCT-CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN

Lưu ý: Bấm vào liên kết tại số văn bản để vào thư viện Webketoan tải văn bản về.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 642
Last updated: 08 Dec, 2015
Bản cập nhật: 8
Lượt xem: 17889
Bình luận: 0
Ngày đăng: 01 Nov, 2012 by Nguyễn Hải Tâm -
Ngày cập nhật: 08 Dec, 2015 by Nguyễn Ánh Vân - Công ty Webketoan
External links