Văn bản pháp quy về thuế TNDN

Danh mục văn bản pháp quy về thuế TNDN

Luật thuế TNDN

Luật số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội

Luật số 32/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc hội

Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Hợp Nhất 

Nghị định

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ

Thông tư

Thông tư số 78/2014/Tt-BTC  ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính.

​Thông tư 26/VBHN-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Bộ Tài Chính

Các Công văn tham khảo khác

Công văn số 2785/TCT-CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN

Lưu ý: Bấm vào liên kết tại số văn bản để vào thư viện Webketoan tải văn bản về.Article ID: 642
Last updated: 08 Dec, 2015
Bản cập nhật: 8
Thuế thu nhập doanh nghiệp -> Văn bản pháp quy về thuế TNDN
https://tuvan.webketoan.vn/van-ban-phap-quy-ve-thue-tndn_642.html