Từ năm 2018, Lao động nước ngoài có bắt buộc tham gia tất cả BHXH, BHYT, BHTN?

Article ID: 1349
Last updated: 23 Jan, 2018

Kể từ ngày 1/1/2018 thì người lao động nước ngoài phải tham gia những khoản bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam. Vậy lao động người nước ngoài phải tham gia những khoản bảo hiểm nào?

Căn cứ:

-    Luật BHXH năm 2014

+ Điều 2. Đối tượng áp dụng

……….

“2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.”

+  Điều 124:….. khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

  -     Quyết định 595/QĐ-BHXH

+ Điều 4. Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
……

2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (thực hiện từ ngày 01/01/2018 theo quy định của Chính phủ).”

-     Luật BHYT 2008

+ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

…………………

2. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế.

+Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là người lao động)

…..

- Luật BHYT sửa đổi 2014

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

- Luật việc làm 2013

Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp


1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:


a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc.

Như vậy trong Luật việc làm chỉ đề cập đến người lao động là công dân Việt Nam.

THEO ĐÓ:

Căn cứ theo các dẫn chứng sau các hướng dẫn hiện hành của cơ quan BHXH thì người lao động nước ngoài chỉ thuộc đối tượng tham gia BHXH và BHYT, còn BHTN thì không thuộc đối tượng tham gia.

Bổ sung thêm:

==>Đối tượng chỉ tham gia BHXH, BH TNLĐ-BNN

+ Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (trừ hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật về lao động) thực hiện từ ngày 01/01/2018;

+ Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (thực hiện từ ngày 01/01/2018 theo quy định của Chính phủ);

Đối với người nước ngoài làm việc theo HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng phải tham gia BHYT bắt buộc

Hiện tại đến thời điểm này, cơ quan BHXH  vẫn chưa có văn bản hướng dẫn tham gia BHXH, BHYT cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Xem thêm hướng dẫn của cơ quan BHXH TP.HCM về thực hiện theo quyết định mới:
http://www.webketoan.vn/huong-dan-ve-bhxh-bhyt-bh-tnld-bnn-theo-quyet-dinh-moi-qd-595qd-bhxh.html

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1349
Last updated: 23 Jan, 2018
Bản cập nhật: 6
Lượt xem: 1862
Bình luận: 0
Ngày đăng: 23 Jan, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 23 Jan, 2018 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Nên xem


rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)