Webketoan PRO

Tổng hợp văn bản - cập nhật Tháng 09/2017

Article ID: 1222
Last updated: 21 Sep, 2017
STT Văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung văn bản quy định
1 Luật 78/2006/QH11 29/11/2006 01/07/2007 Luật quản lý thuế
2 Luật 21/2012/QH13 20/11/2012 01/07/2013 Sửa đổi bổ sung 1 số điều LQT số 78
3 Luật 71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015 Sửa đổi bổ sung 1 số điều các Luật thuế
4 Luật 106/2016/QH13 06/04/2016 01/07/2016 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
5 NĐ 83/2013/NĐ-CP 22/07/2013 15/09/2013 Hướng dẫn Luật quản lý thuế
6 NĐ 91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 15/11/2014 Sửa đổi bổ sung các Nghị định về Thuế
 (TNDN, GTGT, TNCN, QLT)
7 NĐ 12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 01/01/2015 Sửa đổi bổ sung các Nghị định về Thuế
 (TNDN, GTGT, TNCN, Thuế tài nguyên, QLT)
8 NĐ 100/2016/NĐ-CP 01/07/2016 01/07/2016 Hướng dẫn Luật 106/2016 sửa đổi Luật quản lý thuế
9 TT 156/2013/TT-BTC 06/11/2013 20/12/2013 Hướng dẫn LQT & NĐ 83/2013
10 TT 119/2014/TT-BTC 25/08/2014 01/09/2014 Sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC
11 TT 151/2014/TT-BTC 10/10/2014 15/11/2014 Hướng dẫn thi hành NĐ 91/2014/NĐ-CP
sửa đổi bổ sung các NĐ về thuế
12 TT 95/2016/TT-BTC 28/06/2016 12/08/2016 Hướng dẫn về Đăng ký thuế
13 TT 130/2016/TT-BTC 12/08/2016 01/07/2016 Hướng dẫn Nghị định 100/2016
14 TT 06/2017/TT-BTC 20/01/2017 06/03/2017 Sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC
15 TT 79/2017/TT-BTC 01/08/2017 15/09/2017 Sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1222
Last updated: 21 Sep, 2017
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 7453
Bình luận: 0
Ngày đăng: 21 Sep, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 21 Sep, 2017 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan