Tiền lương
Tính trả lương ngày nghỉ hàng năm nhưng chưa nghỉ
Căn cứ pháp lý: Luật số : 10/2012/QH13 Bộ Luật lao động (hiệu lực từ ngày 01/05/2013) Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01//2015 do Chính Phủ ba hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động (hiệu lực từ ngày 01/03/2015) Tính trả lương ngày nghỉ hằng...
rating 06 Sep, 2015 Lượt xem: 3389 Bình luận: 0
Mức lương tối thiểu vùng 2016
Về mức lương tối thiểu vùng: ► Mức 3.500.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. ► Mức 3.100.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. ► Mức 2.700.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên...
rating 23 Nov, 2015 Lượt xem: 23776 Bình luận: 0
Tiền lương
Tiền lương bao gồm: Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động và Điều 7, Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi...
rating 07 Sep, 2015 Lượt xem: 3093 Bình luận: 0
Hình thức trả lương
Có 3 hình thức trả lương, bao gồm: Tiền lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ) được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ, cụ thể: Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc...
rating 08 Apr, 2016 Lượt xem: 2937 Bình luận: 0
Kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng
Người lao động hưởng lương tháng được trả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và được trả vào thời điểm trả lương Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng.​ ​Nguồn tham khảo: Điều 5 Thông tư 23/2015/TT - BLĐTBXH ban hành ngày...
rating 08 Apr, 2016 Lượt xem: 2811 Bình luận: 0
Tiền lương làm thêm giờ
Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian: Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% X Số giờ làm thêm. Mức 150% hoặc 200% hoặc 300% theo quy định như sau: Mức ít nhất 150%: so với tiền lương giờ thực...
rating 07 Sep, 2015 Lượt xem: 2781 Bình luận: 0
Tiền lương làm việc vào ban đêm
Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian: Tiền lương làm việc vào ban đêm= { Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30% } X Số giờ làm việc vào ban đêm Đối với người lao động hưởng...
rating 07 Sep, 2015 Lượt xem: 2669 Bình luận: 0
Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm
Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian: Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ={ Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30% + 20% X Tiền lương giờ vào ban...
rating 08 Apr, 2016 Lượt xem: 3315 Bình luận: 0
Mức lương tối thiểu vùng năm 2017
1. Nguyên tắc áp dụng: + Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp...
rating 09 Jan, 2017 Lượt xem: 2230 Bình luận: 0
Nghị định 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng từ 2020
Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 90/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày...
rating 26 Nov, 2019 Lượt xem: 834 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)