Tài khoản 3534 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty

Article ID: 69
Last updated: 09 Apr, 2012

TÀI KHOẢN 3534

QUỸ THƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ thưởng Ban điều hành công ty,....

Các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu được hình thành từ lợi nhuận sau thuế và được sử dụng vào việc khen thưởng hoặc các mục đích khác phục vụ công tác điều hành của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị.

Việc trích và sử dụng quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại doanh nghiệp: Công ty Nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân,...

 

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 3534 -QUỸ THƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

 

Bên Nợ:

Tình hình chi tiêu, sử dụng các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Bên Có:

Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.

Số dư bên Có:

Số quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu hiện có.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Trích lập quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:

            Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 3534 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty

2. Trường hợp đơn vị cấp dưới được đơn vị cấp trên cấp quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, đơn vị cấp dưới ghi:

            Nợ TK 111, 112, 136,…

Có TK 3534 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty

            3. Trường hợp đơn vị cấp dưới nộp đơn vị cấp trên để hình thành quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, ghi:

            Nợ TK 3534 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty

                        Có các TK 111, 112, 336,...

4. Trường hợp các đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc từ quỹ thưởng Ban điều hành công ty, ghi:

            Nợ TK 3534 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty

                        Có các TK111, 112. 

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 69
Last updated: 09 Apr, 2012
Bản cập nhật: 7
Lượt xem: 13036
Bình luận: 0
Ngày đăng: 06 Jan, 2012 by Phan Nguyễn Cẩm Tú - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 09 Apr, 2012 by Nguyễn Hải Tâm -

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)