BẢNG NHẬN DẠNG ĐẶC ĐIỂM TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ĐỂ GHI NHẬN ĐÚNG ĐẮN VÀO CÁC CHỈ TIÊU CỦA BCTC

Article ID: 1589
Last updated: 17 Sep, 2019
Article ID: 1589
Last updated: 17 Sep, 2019
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 1857
Bình luận: 0
Ngày đăng: 17 Sep, 2019
by Thanh Nam - Webketoan
Ngày cập nhật: 17 Sep, 2019
by Thanh Nam - Webketoan

BẢNG NHẬN DẠNG ĐẶC ĐIỂM TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ĐỂ GHI NHẬN ĐÚNG ĐẮN VÀO CÁC CHỈ TIÊU CỦA BCTC

(Chi tiết nhất theo Danh mục hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1589
Last updated: 17 Sep, 2019
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 1857
Bình luận: 0
Ngày đăng: 17 Sep, 2019 by Thanh Nam - Webketoan
Ngày cập nhật: 17 Sep, 2019 by Thanh Nam - Webketoan