BẢNG NHẬN DẠNG ĐẶC ĐIỂM TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ĐỂ GHI NHẬN ĐÚNG ĐẮN VÀO CÁC CHỈ TIÊU CỦA BCTC

BẢNG NHẬN DẠNG ĐẶC ĐIỂM TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ĐỂ GHI NHẬN ĐÚNG ĐẮN VÀO CÁC CHỈ TIÊU CỦA BCTC

(Chi tiết nhất theo Danh mục hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC)Article ID: 1589
Last updated: 17 Sep, 2019
Bản cập nhật: 4
Chế độ Kế toán DN -> BẢNG NHẬN DẠNG ĐẶC ĐIỂM TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ĐỂ GHI NHẬN ĐÚNG ĐẮN VÀO CÁC CHỈ TIÊU CỦA BCTC
https://tuvan.webketoan.vn/bang-nhan-dang-dac-diem-tai-khoan-ke-toan-de-ghi-nhan-dung-dan-vao-cac-chi-tieu-cua-bctc_1589.html