minority interest

See ‘non-controlling interest’.Article ID: 2073
Last updated: 16 Feb, 2022
Bản cập nhật: 1
Thuật ngữ tài chính kế toán -> M-N-O -> minority interest
https://tuvan.webketoan.vn/minority-interest_2073.html