minority interest

Article ID: 2073
Last updated: 16 Feb, 2022

See ‘non-controlling interest’.

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 2073
Last updated: 16 Feb, 2022
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 68
Bình luận: 0
Ngày đăng: 16 Feb, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Ngày cập nhật: 16 Feb, 2022 by Nguyễn Chinh - Công ty Tâm An
Tags