Các khoản thu nhập chịu thuế ngoài tiền lương, tiền công của cá nhân

Ở bài trước, Webketoan đã phân tích Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú và không cư trú, độc giả có thể xem tại link: http://tuvan.webketoan.vn/entry/1502/. Nay Webketoan sẽ đi sâu vào phân tích những khoản thu nhập chịu thuế khác, ngoài khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công. Mời độc giả tham khảo:
 

Webketoan_thu-nhap-chiu-thue-ngoai-thu-nhap-tu-tien-luong-tien-cong

THU NHẬP CHỊU THUẾ NGOÀI TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ

Trong các quy định về thuế TNCN hiện tại thì các khoản thu nhập khác ngoài tiền lương tiền công của Cá nhân cư trú được hướng dẫn trong 04 thông tư:  111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013, 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014,  151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014,  92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 và được hợp nhất trong văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC  ngày 14 tháng 3 năm 2016.

1. Thu nhập từ đầu tư vốn: Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất 5%.

Thu nhập tính thuế là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.


2. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn:
 

  1. Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp: Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất 20%.

Thu nhập tính thuế: thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

  1. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: Thuế TNCN phải nôp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần X Thuế suất 0,1%.

3. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng X Thuế suất 2%.

4. Thu nhập từ thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại: Thuế TNCN phải nôp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất 5%.


Thu nhập được xác định như sau:

Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ nhưng hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng thực hiện làm nhiều hợp đồng với cùng một đối tượng sử dụng thì thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng
 

Trường hợp đối tượng chuyển giao, chuyển quyền là đồng sở hữu thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng cá nhân sở hữu. Tỷ lệ phân chia được căn cứ theo giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền thương mại nhưng việc chuyển nhượng thực hiện thành nhiều hợp đồng thì thu nhập tính thuế là phần vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng nhượng quyền thương mại.

5.Thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng: Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng = Thu nhập tính thuế X Thuế suất 5%.

Thu nhập tính thuế:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THU NHẬP CHỊU THUẾ  NGOÀI TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ

Trong các quy định về thuế TNCN hiện tại thì các khoản thu nhập khác ngoài tiền lương tiền công của Cá nhân không cư trú được hướng dẫn trong 04 thông tư:  111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013, 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014, 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 và được hợp nhất trong văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2016.

Cá nhân không cư trú là cá nhân không đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế: Thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

1. Thu nhập từ đầu tư vốn: Thuế TNCN phải nôp = Tổng thu nhập tính thuế nhận được từ việc đầu tư vốn vào tổ chức, cá nhân tại Việt Nam X Thuế suất 5%.

2. Thu nhập từchuyển nhượng vốn: Thuế TNCN phải nôp = Tổng số tiền nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại các tổ chức, cá nhân Việt Nam X Thuế suất 0,1%.

Tổng số tiền nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại các tổ chức, cá nhân Việt Nam là giá chuyển nhượng vốn không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn.

3. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản Thuế TNCN phải nôp = Giá chuyển nhượng bất động sản X Thuế suất 2%.

Giá chuyển nhượng bất động sản là toàn bộ số tiền mà cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn.

4. Thu nhập từ thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại: Thuế TNCN phải nôp = Phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, từng hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam X Thuế suất 5%.

Thu nhập được xác định như sau:

Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ nhưng hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng thực hiện làm nhiều hợp đồng với cùng một đối tượng sử dụng thì thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng
 

Trường hợp đối tượng chuyển giao, chuyển quyền là đồng sở hữu thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng cá nhân sở hữu. Tỷ lệ phân chia được căn cứ theo giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền thương mại nhưng việc chuyển nhượng thực hiện thành nhiều hợp đồng thì thu nhập tính thuế là phần vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng nhượng quyền thương mại.

5. Thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng: Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng = Thu nhập tính thuế X Thuế suất 5%.

Thu nhập tính thuế:

Nhóm biên tập: Phan Thị Anh Thơ và Nguyễn Phạm Hà Giang.Article ID: 1519
Last updated: 17 Aug, 2018
Bản cập nhật: 1
Thuế thu nhập cá nhân -> Quy định chung thuế TNCN -> Các khoản thu nhập chịu thuế ngoài tiền lương, tiền công của cá nhân
https://tuvan.webketoan.vn/cac-khoan-thu-nhap-chiu-thue-ngoai-tien-luong-tien-cong-cua-ca-nhan_1519.html