Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018

Vừa qua Cục thuế TP.HCM vừa có file hướng dẫn Quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018.

Gồm có hướng dẫn về:

- Một số điểm lưu ý về thuế GTGT

+ Đối tượng không chịu thuế GTGT
+ Các trường hợp không phải tính và kê khai  nộp thuế GTGT
+ Thuế suất 0%
+ Thuế suất 5%, 10%
+ Khấu trừ thuế GTGT
+ Phương pháp tính thuế GTGT
 

 Một số điểm lưu ý về thuế TNDN

+ Chi phí được trừ và không được trừ
+ Trích lập, sử dụng và phát triển KHCN
+ Thuế suất thuế TNDN
+ Ưu đãi thuế TNDN

- Một số điểm lưu ý về thuế TTĐB

+ Khấu trừ thuế TTĐB

+ Giá tính thuế TTĐB đối với khoản chiết khấu thương mại

- Một số điểm lưu ý về hóa đơn chứng từ

+ Đăng ký sử dụng hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn

+ Sử dụng hóa đơn đối với cơ sở giáo dục công lập

+ Sử dụng hóa đơn đối với phí cầu đường

+ Lập hóa đơn đối với quà tặng

- Một số điểm lưu ý về quản lý thuế

- Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2017

- Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2017

- Một số chính sách thuế mới năm 2018

Để xem hướng dẫn chi tiết: xem file đính kèm.Article ID: 1412
Last updated: 19 Mar, 2018
Bản cập nhật: 1
Luật quản lý thuế 2006 -> Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới năm 2018
https://tuvan.webketoan.vn/huong-dan-quyet-toan-thue-nam-2017-va-chinh-sach-thue-moi-nam-2018_1412.html