Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đối với các khoản thanh toán khi chấm dứt HĐLĐ

Căn cứ:

Theo đó:

Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động với người lao động theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động nay hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động thì các khoản tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công Công ty thanh toán cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động được xác định như sau:Article ID: 1215
Last updated: 20 Sep, 2017
Bản cập nhật: 3
Thuế thu nhập cá nhân -> Quy định chung thuế TNCN -> Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đối với các khoản thanh toán khi chấm dứt HĐLĐ
https://tuvan.webketoan.vn/huong-dan-khau-tru-thue-tncn-doi-voi-cac-khoan-thanh-toan-khi-cham-dut-hdld_1215.html