Thời hiệu xử phạt

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm.

Đối với hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế là 5 năm.

2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại khoản 1 được tính như sau:

3. Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với cá nhân do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến thì thời hiệu được áp dụng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

4. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2, tổ chức, cá nhân cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

5. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ:

+ Ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 1 năm

+ Ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo hình thức phạt tiền( ngày thực hiện xong các nghĩa vụ, yêu cầu)

+ Ngày hết hiệu lực thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm 

thì được coi là chưa bị xử phạt hành chính

Nguồn tham khảo:  Điều 5, Chương I, Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày hiệu lực 02/03/2014Article ID: 1052
Last updated: 22 Apr, 2016
Bản cập nhật: 3
Xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) -> Xử phạt VPHC về hóa đơn -> Thời hiệu xử phạt
https://tuvan.webketoan.vn/thoi-hieu-xu-phat_1052.html