Thời hiệu xử phạt

Article ID: 1052
Last updated: 22 Apr, 2016

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm.

Đối với hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế là 5 năm.

2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại khoản 1 được tính như sau:

  •  Đối với vi phạm hành chính về hóa đơn đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm;

  • Đối với vi phạm hành chính về hóa đơn đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm.

3. Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với cá nhân do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến thì thời hiệu được áp dụng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

4. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2, tổ chức, cá nhân cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

5. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ:

+ Ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 1 năm

+ Ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo hình thức phạt tiền( ngày thực hiện xong các nghĩa vụ, yêu cầu)

+ Ngày hết hiệu lực thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm 

thì được coi là chưa bị xử phạt hành chính

Nguồn tham khảo:  Điều 5, Chương I, Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày hiệu lực 02/03/2014

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1052
Last updated: 22 Apr, 2016
Bản cập nhật: 3
Lượt xem: 2366
Bình luận: 0
Ngày đăng: 22 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 22 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan