Luật Giao dịch điện tử
Luật Giao dịch điện tử 2005 Download
LL51_291105.doc
Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại. Tuy nhiên, luật này không áp dụng đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, kết hôn, ly hôn, khai sinh, khai tử, hối phiếu và các loại giấy tờ có giá khác.

Luật quy định giá trị pháp lý của một thông điệp dữ liệu và được chấp nhận có giá trị như một văn bản hoặc có giá trị như một bản gốc.

Luật cũng quy định về nguyên tắc sử dụng và giá trị pháp lý của chữ ký điện tử và các hoạt động của dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2006.
10 Dec, 2021 103 kb Lượt tải: 16
Thông tư số 19/2021/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế Download
TT19_18032021BTC.pdf
Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
10 Dec, 2021 3.64 mb Lượt tải: 16

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)