Vi phạm quy định về đối thoại nơi làm việc

Article ID: 1070
Last updated: 26 Apr, 2016

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

- Không thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định pháp luật;

- Không bố trí địa điểm và bảo đảm các điều kiện vật chất khác cho việc đối thoại tại nơi làm việc.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

- Không tiến hành đốthoại tại nơi làm việc định kỳ 03 tháng một lần;

Nguồn tham khảo:  - Điều 11 Nghị định 93/2013/NĐ-CP  ngày hiệu lực 10/10/2013

                              - Khoản 2, Điều 2 Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày hiệu lực 25/11/2015

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 1070
Last updated: 26 Apr, 2016
Bản cập nhật: 1
Lượt xem: 2002
Bình luận: 0
Ngày đăng: 26 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 26 Apr, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan