Văn bản về quản lý thuế
Thông tư 93/2017/TT-BTC
Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về thuế GTGT và quản lý thuế, Xem chi tiết bên dưới. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 93/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA...
rating 13 Jun, 2018 Lượt xem: 1001 Bình luận: 0
Nghị định 130/2018/NĐ-CP
Nghị định này quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thư số; việc quản lý, cung cấp và sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 130/2018/NĐ-CP Hà...
rating 04 Oct, 2018 Lượt xem: 2286 Bình luận: 0
Thông tư số: 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội. Theo thông tư này, việc khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế phải được thực hiện theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ. Nội dung chi tiết thông tư: BỘ...
rating 27 Jul, 2020 Lượt xem: 1142 Bình luận: 0

Bài trước 3 / 3 Bài kế →
1 2 3(Page 3 of 3)