Văn bản về quản lý thuế
Thông tư 79/2017/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 79/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIẾT B1 ĐIỂM B KHOẢN 4 ĐIỀU 48 THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013 CỦA BỘ TÀI...
rating 06 Dec, 2017 Lượt xem: 4762 Bình luận: 0
Luật 106/2016/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 106/2016/QH13 Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ...
rating 06 Dec, 2017 Lượt xem: 5966 Bình luận: 0
Nghị định 100/2016/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 100/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ...
rating 06 Dec, 2017 Lượt xem: 3266 Bình luận: 0
Thông tư 130/2016/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 130/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI...
rating 06 Dec, 2017 Lượt xem: 3466 Bình luận: 0
Tổng hợp văn bản - cập nhật Tháng 09/2017
STT Văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung văn bản quy định 1 Luật 78/2006/QH11 29/11/2006 01/07/2007 Luật quản lý thuế 2 Luật 21/2012/QH13 20/11/2012 01/07/2013 Sửa đổi bổ sung 1 số điều LQT số 78 3 Luật 71/2014/QH13 ...
rating 21 Sep, 2017 Lượt xem: 7448 Bình luận: 0
Thông tư 93/2017/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 93/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3, KHOẢN 4 ĐIỀU 12 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI,...
rating 06 Dec, 2017 Lượt xem: 1728 Bình luận: 0
Nghị định 09/2018/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 09/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VÀ LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT...
rating 07 Feb, 2018 Lượt xem: 1418 Bình luận: 0
Thông tư 205/2013/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 205/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC...
rating 12 Mar, 2018 Lượt xem: 1116 Bình luận: 0
Nghị định 129/2013/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 129/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ Căn cứ...
rating 16 Mar, 2018 Lượt xem: 1276 Bình luận: 0
Thông tư 166/2013/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 166/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11...
rating 18 May, 2018 Lượt xem: 1573 Bình luận: 0

Bài trước 2 / 3 Bài kế
1 2 3(Page 2 of 3)