Văn bản thuế thu nhập cá nhân
Nghị định 126/2020/NĐ-CP
Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Nghị định thay mới các quy định về đăng ký thuế, khai nộp thuế, chính sách miễn giảm, xóa, khoanh nợ thuế và cưỡng chế thuế, gồm cả biểu mẫu, hồ sơ khai nộp thuế của từng sắc thuế. Ban hành 19/10/2020, có hiệu lực 05/12/2020. CHÍNH PHỦ CỘNG...
rating 20 Feb, 2021 Lượt xem: 442 Bình luận: 0
Thông tư 25/2018/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 25/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2017/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT...
rating 29 Mar, 2018 Lượt xem: 2752 Bình luận: 0
Công văn 687/TCT-TNCN
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 687/TCT-TNCN V/v xin ý kiến xác định hành vi vi phạm hành chính về thuế Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương ...
rating 15 Mar, 2018 Lượt xem: 953 Bình luận: 0
Tổng hợp văn bản Thuế TNCN hiện hành
TỔNG HỢP VĂN BẢN THUẾ TNCN HIỆN HÀNH STT Văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung chính của văn bản 1 Luật 04/2007/QH12 21/11/2007 01/01/2009 Luật thuế TNCN 2 Luật 26/2012/QH13 22/11/2012 01/07/2013 Sửa...
rating 20 Dec, 2017 Lượt xem: 4894 Bình luận: 0
Thông tư 151/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 151/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014. THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2014/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA...
rating 14 Dec, 2017 Lượt xem: 930 Bình luận: 0
Thông tư 119/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 119/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013, THÔNG TƯ SỐ...
rating 14 Dec, 2017 Lượt xem: 948 Bình luận: 0
Thông tư 05/VBHN-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2016 THÔNG TƯ[1] HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU...
rating 14 Dec, 2017 Lượt xem: 1275 Bình luận: 0
Thông tư 04/VBHN-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 04/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015 THÔNG TƯ1 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP...
rating 14 Dec, 2017 Lượt xem: 874 Bình luận: 0
Nghị định 91/2014/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 91/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THUẾ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25...
rating 14 Dec, 2017 Lượt xem: 924 Bình luận: 0
Luật số 71/2014/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 71/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt...
rating 13 Dec, 2017 Lượt xem: 895 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)