Văn bản pháp quy về thuế BVMT

Article ID: 706
Last updated: 12 May, 2016

Luật thuế BVMT

Luật số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội

Về Thuế Bảo Vệ Môi Trường.

Hiệu lực thi hành: 01/01/2012.

Nghị quyết

Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của UBTV Quốc hội

Về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Hiệu lực thi hành: 01/01/2012.

Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 ngày 01/05/2015

Về biểu thuế bảo vệ môi trường

Hiệu lực thi hành: 01/05/2015

Nghị định

Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Hiệu lực thi hành: 01/01/2012.

Thông tư

Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08.08.2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường.

Hiệu lực thi hành: 01/01/2012.

Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài Chính.

Sửa đổi, bổ sung thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài Chính.

Hiệu lực thi hành: 15/11/2012.

Thông tư số 60/2015/TT-BTC ngày 27/04/2015 của Bộ Tài Chính

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC

Hiệu lực thi hành: 01/05/2015

Đánh giá bài::  
Báo lỗi bài viết
Article ID: 706
Last updated: 12 May, 2016
Bản cập nhật: 4
Lượt xem: 6757
Bình luận: 0
Ngày đăng: 05 Dec, 2012 by Nguyễn Ánh Vân - Công ty Webketoan
Ngày cập nhật: 12 May, 2016 by Nguyen Loan - Công ty Webketoan