Văn bản lao động-Tiền lương-Bảo hiểm
Nghị định 121/2018/NĐ-CP
Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP, điểm đáng chú ý của Nghị định là doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của...
rating 18 Sep, 2018 Lượt xem: 3969 Bình luận: 0
Nghị định 143/2018/NĐ-CP
Nghị định này quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 143/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018 ...
rating 12 Nov, 2018 Lượt xem: 1502 Bình luận: 0
Nghị định 11/2016/NĐ-CP
Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...
rating 13 Nov, 2018 Lượt xem: 796 Bình luận: 0
Nghị định 153/2018/NĐ-CP
Nghị định này quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương...
rating 15 Nov, 2018 Lượt xem: 866 Bình luận: 0
Nghị định 149/2018/NĐ-CP
Nghị định này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (sau đây gọi chung là người sử dụng lao động). CHÍNH PHỦ CỘNG...
rating 30 Nov, 2018 Lượt xem: 797 Bình luận: 0
Nghị định 146/2018/NĐ-CP
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, có hiệu lực từ ngày 01/12/2018. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 146/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 10...
rating 11 Dec, 2018 Lượt xem: 794 Bình luận: 0
Nghị định 157/2018/NĐ-CP
Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng 2019. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 157/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI...
rating 14 Dec, 2018 Lượt xem: 1438 Bình luận: 0
Công văn 533/BHXH-QLT ngày 23/3/2020 hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất do ảnh hưởng của Covid-19
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh có Công văn 533/BHXH-QLT ngày 23/3/2020 hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất do ảnh hưởng của Covid-19. Chi tiết nội dung công văn như sau: BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH Số:...
rating 25 Mar, 2020 Lượt xem: 975 Bình luận: 0

Bài trước 5 / 5 Bài kế →
1 2 3 4 5(Page 5 of 5)