Văn bản lao động-Tiền lương-Bảo hiểm
Luật BHXH 71/2006/QH 11
QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Luật số: 71/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 16 tháng 5...
rating 21 Mar, 2018 Lượt xem: 1016 Bình luận: 0
Nghị định 72/2018/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 72/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG Căn cứ Luật tổ chức...
rating 19 May, 2018 Lượt xem: 1322 Bình luận: 0
Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 23/2014/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2014/NĐ-CP NGÀY 16...
rating 23 May, 2018 Lượt xem: 1121 Bình luận: 0
Nghị quyết 28-NQ/TW
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số: 28-NQ/TW Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 1....
rating 29 May, 2018 Lượt xem: 1161 Bình luận: 0
Nghị định 44/2013/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 44/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Căn cứ Luật tổ chức...
rating 06 Jun, 2018 Lượt xem: 1128 Bình luận: 0
Nghị định 88/2018/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Kể từ ngày 1/7/2018, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 6,92% so với mức hưởng của tháng 6/2018. (điều 2 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018) CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...
rating 20 Jun, 2018 Lượt xem: 1042 Bình luận: 0
Quyết định 888/QĐ-BHXH
Quyết định này sửa đổi, bổ sung quyết định 595/QĐ-BHXH, về quy trình đóng, lãi suất chậm đóng,... BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 888/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018 ...
rating 27 Jul, 2018 Lượt xem: 1617 Bình luận: 0
Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH
Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 47/2015/TT-BLĐTBXH...
rating 07 Aug, 2018 Lượt xem: 1098 Bình luận: 0
Quyết định 636/QĐ-BHXH
Quyết định 636 quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 636/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC...
rating 15 Aug, 2018 Lượt xem: 876 Bình luận: 0
Nghị định 49/2013/NĐ-CP
Nghị định này quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về tiền lương. Được ban hành vào ngày 14/05/2013, có hiệu lực từ ngày 01/07/2013. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 49/2013/NĐ-CP Hà Nội,...
rating 18 Sep, 2018 Lượt xem: 1174 Bình luận: 0

Bài trước 4 / 5 Bài kế
1 2 3 4 5(Page 4 of 5)