TT200 - Báo cáo tài chính
Hệ thống Báo cáo tài chính của doanh nghiệp
Hệ thống Báo cáo tài chính gồm Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ. Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên Báo cáo tài chính, doanh nghiệp chủ động đánh lại số thứ tự các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính theo nguyên tắc liên tục trong mỗi phần. 1. Báo cáo tài...
rating 02 Jun, 2015 Lượt xem: 14447 Bình luận: 0
Kỳ lập Báo cáo tài chính
Kỳ lập Báo cáo tài chính 1. Kỳ lập Báo cáo tài chính năm: Các doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của Luật kế toán. 2. Kỳ lập Báo cáo tài chính giữa niên độ: Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm Báo cáo tài chính quý (bao gồm cả quý IV) và Báo cáo tài chính bán niên. 3....
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 11997 Bình luận: 0
Mục đích của Báo cáo tài chính
Mục đích của Báo cáo tài chính 1. Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 13169 Bình luận: 0
Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên Báo cáo tài chính
Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên Báo cáo tài chính 1. Đối tượng lập Báo cáo tài chính năm: Hệ thống Báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Báo cáo tài chính năm phải lập theo dạng đầy đủ. 2. Đối...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 6803 Bình luận: 0
Yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính
Yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính 1. Thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính phải phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để đảm bảo sự trung thực, thông tin phải có 3 tính chất là đầy đủ, khách quan, không...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 6606 Bình luận: 0
Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục
Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục 1. Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính phải tuân thủ các quy định tại Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và các chuẩn mực kế toán khác có liên quan. Các thông tin trọng yếu phải...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 1583 Bình luận: 0
Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán
Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán Khi thay đổi kỳ kế toán, ví dụ đổi kỳ kế toán từ năm dương lịch sang kỳ kế toán khác năm dương lịch, doanh nghiệp phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo nguyên tắc sau: 1. Việc thay đổi kỳ kế toán phải...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 3906 Bình luận: 0
Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp
Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp Khi chuyển đổi hình thức sở hữu, doanh nghiệp phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Trong kỳ kế toán đầu tiên sau khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải ghi sổ kế...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 3649 Bình luận: 0
Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chia tách, sáp nhập doanh nghiệp
Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chia tách, sáp nhập doanh nghiệp Khi chia tách một doanh nghiệp thành nhiều doanh nghiệp mới có tư cách pháp nhân hoặc khi sáp nhập nhiều doanh nghiệp thành một doanh nghiệp khác, doanh nghiệp bị chia tách hoặc bị sáp nhập phải tiến hành khoá...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 4539 Bình luận: 0
Thời hạn nộp Báo cáo tài chính
Thời hạn nộp Báo cáo tài chính 1. Đối với doanh nghiệp nhà nước a) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý: - Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày; - Đơn vị...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 14164 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)