TT200 - Báo cáo tài chính
Hệ thống Báo cáo tài chính của doanh nghiệp
Hệ thống Báo cáo tài chính gồm Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ. Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên Báo cáo tài chính, doanh nghiệp chủ động đánh lại số thứ tự các chỉ tiêu của...
rating 02 Jun, 2015 Lượt xem: 14200 Bình luận: 0
Kỳ lập Báo cáo tài chính
Kỳ lập Báo cáo tài chính 1. Kỳ lập Báo cáo tài chính năm: Các doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của Luật kế toán. 2. Kỳ lập Báo cáo tài chính giữa niên độ: Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm Báo cáo...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 11904 Bình luận: 0
Mục đích của Báo cáo tài chính
Mục đích của Báo cáo tài chính 1. Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 13100 Bình luận: 0
Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên Báo cáo tài chính
Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên Báo cáo tài chính 1. Đối tượng lập Báo cáo tài chính năm: Hệ thống Báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 6750 Bình luận: 0
Yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính
Yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính 1. Thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính phải phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để đảm bảo sự trung thực,...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 6471 Bình luận: 0
Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục
Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục 1. Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính phải tuân thủ các quy định tại Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính”...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 1542 Bình luận: 0
Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán
Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán Khi thay đổi kỳ kế toán, ví dụ đổi kỳ kế toán từ năm dương lịch sang kỳ kế toán khác năm dương lịch, doanh nghiệp phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 3859 Bình luận: 0
Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp
Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp Khi chuyển đổi hình thức sở hữu, doanh nghiệp phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Trong...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 3599 Bình luận: 0
Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chia tách, sáp nhập doanh nghiệp
Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chia tách, sáp nhập doanh nghiệp Khi chia tách một doanh nghiệp thành nhiều doanh nghiệp mới có tư cách pháp nhân hoặc khi sáp nhập nhiều doanh nghiệp thành một doanh nghiệp khác, doanh...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 4493 Bình luận: 0
Thời hạn nộp Báo cáo tài chính
Thời hạn nộp Báo cáo tài chính 1. Đối với doanh nghiệp nhà nước a) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý: - Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối...
rating 25 May, 2015 Lượt xem: 14125 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)

rss
Powered by KBPublisher (Knowledge base software)