TT133 - Tài khoản nhóm 3
Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ 1. Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. 2. Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác...
rating 13 Dec, 2016 Lượt xem: 2505 Bình luận: 0
Tài khoản 331 - Phải trả người bán
TÀI KHOẢN 331 - PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký kết....
rating 13 Dec, 2016 Lượt xem: 3582 Bình luận: 0
Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
TÀI KHOẢN 333 – THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm. 1.2. Doanh nghiệp...
rating 16 Dec, 2016 Lượt xem: 9656 Bình luận: 0
Tài khoản 334- Phải trả người lao động
TK 334 - PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG 1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người...
rating 05 Jan, 2017 Lượt xem: 1908 Bình luận: 0
Tài khoản 335 - Chi phí phải trả
TK 335 – CHI PHÍ PHẢI TRẢ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh...
rating 20 Dec, 2016 Lượt xem: 3378 Bình luận: 0
Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ
TÀI KHOẢN 336 – PHẢI TRẢ NỘI BỘ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp (đơn vị cấp trên) với các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán (đơn vị cấp dưới); Giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc...
rating 05 Jan, 2017 Lượt xem: 2189 Bình luận: 0
Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác
TÀI KHOẢN 338 - PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 (từ TK 331 đến TK 336). Tài khoản này cũng được dùng để hạch toán doanh thu...
rating 05 Jan, 2017 Lượt xem: 7116 Bình luận: 0
Tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính
TÀI KHOẢN 341 - VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền vay (bao gồm cả vay dưới hình thức phát hành trái phiếu), nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính của doanh nghiệp. b) Doanh nghiệp phải...
rating 21 Dec, 2016 Lượt xem: 5090 Bình luận: 0
Tài khoản 352 - Dự phòng phải trả
TÀI KHOẢN 352 - DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp. b) Dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau: - Doanh nghiệp có nghĩa...
rating 22 Dec, 2016 Lượt xem: 2790 Bình luận: 0
Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi
TÀI KHOẢN 353 – QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty của doanh nghiệp. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN...
rating 22 Dec, 2016 Lượt xem: 5118 Bình luận: 0

← Bài trước 1 / 2 Bài kế
1 2(Page 1 of 2)