TT133 - Tài khoản nhóm 2
Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang
1. Tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang phải được theo dõi, quyết toán, quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 2. Kế toán phải theo dõi chi tiết nguồn hình thành TSCĐ để phân bổ hao mòn một cách phù hợp theo nguyên tắc: - Đối...
rating 23 Nov, 2016 Lượt xem: 1900 Bình luận: 0
Tài khoản 211 - Tài sản cố định
1. Nguyên tắc kế toán: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm nguyên giá của toàn bộ tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và TSCĐ thuê tài chính. 1.1. Tài sản cố định là những tư liệu lao động được...
rating 18 Aug, 2017 Lượt xem: 7267 Bình luận: 0
Tài khoản 214 - Hao mòn TSCĐ
TÀI KHOẢN 214 - HAO MÒN TSCĐ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn lũy kế của các loại TSCĐ và bất động sản đầu tư (BĐSĐT) trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, BĐSĐT và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của...
rating 25 Nov, 2016 Lượt xem: 2005 Bình luận: 0
Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư
TK 217 - BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm bất động sản đầu tư (BĐSĐT) của doanh nghiệp theo nguyên giá, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng tương tự như TSCĐ. BĐSĐT gồm: Quyền sử dụng đất, nhà...
rating 25 Nov, 2016 Lượt xem: 2855 Bình luận: 0
Tài khoản 228 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
TÀI KHOẢN 228 - ĐẦU TƯ GÓP VỐN VÀO ĐƠN VỊ KHÁC 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và tình hình thu hồi các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của doanh nghiệp. Các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của doanh nghiệp gồm: ...
rating 30 Nov, 2016 Lượt xem: 8710 Bình luận: 0
Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh
1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Hoạt động này có thể được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn theo thỏa thuận liên doanh hoặc kiểm soát...
rating 01 Dec, 2016 Lượt xem: 1721 Bình luận: 0
Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản
TK 229 - DỰ PHÒNG TỔN THẤT TÀI SẢN 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản, gồm: a) Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Là dự phòng phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá...
rating 06 Dec, 2016 Lượt xem: 2788 Bình luận: 0
Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang
1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB ở các doanh nghiệp có tiến hành công tác mua...
rating 08 Dec, 2016 Lượt xem: 12117 Bình luận: 0