TT133 - Báo cáo tài chính
Hệ thống báo cáo tài chính
1. Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm: a) Báo cáo bắt buộc: - Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01a - DNN - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 -...
rating 05 Jan, 2017 Lượt xem: 2384 Bình luận: 0
Yêu cầu đối với thông tin trình bày trên báo cáo tài chính
1. Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính phải đầy đủ, khách quan, không có sai sót để phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. - Thông tin được coi là đầy đủ khi bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để giúp người sử dụng báo cáo...
rating 05 Jan, 2017 Lượt xem: 6029 Bình luận: 0
Nguyên tắc lập và trình bày BCTC của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục
1. Báo cáo tài chính phải phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện hơn là hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện đó (tôn trọng bản chất hơn hình thức). 2. Tài sản không được ghi nhận cao hơn giá trị có thể thu hồi; Nợ phải trả không được ghi nhận thấp hơn nghĩa vụ...
rating 05 Jan, 2017 Lượt xem: 2438 Bình luận: 0
Nguyên tắc lập và trình bày BCTC của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục
1. Khi lập và trình bày Báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải xem xét giả định về sự hoạt động liên tục. Doanh nghiệp bị coi là không hoạt động liên tục nếu hết thời hạn hoạt động mà không có hồ sơ xin gia hạn hoạt động, bị giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động (phải có văn bản cụ thể gửi cơ quan...
rating 05 Jan, 2017 Lượt xem: 5734 Bình luận: 0
Nguyên tắc lập và trình bày BCTC khi thay đổi kỳ kế toán
Khi thay đổi kỳ kế toán, ví dụ đổi kỳ kế toán từ năm dương lịch sang kỳ kế toán khác năm dương lịch, doanh nghiệp phải tiến hành khóa sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo nguyên tắc sau: 1. Việc thay đổi kỳ kế toán phải tuân thủ theo quy định của Luật Kế toán. Khi thay đổi kỳ kế toán năm, kế...
rating 05 Jan, 2017 Lượt xem: 2595 Bình luận: 0
Nguyên tắc lập và trình bày BCTC khi chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu doanh nghiệp
Khi chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phải tiến hành khóa sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Trong kỳ kế toán đầu tiên sau khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính theo nguyên tắc sau: 1. Đối với sổ...
rating 05 Jan, 2017 Lượt xem: 2774 Bình luận: 0
Nguyên tắc lập và trình bày BCTC khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
1. Đơn vị kế toán bị chia, bị tách, hợp nhất thành đơn vị kế toán mới phải thực hiện các công việc kế toán theo quy định của Luật kế toán. Đơn vị kế toán mới thực hiện công việc kế toán cho kỳ kế toán đầu tiên theo nguyên tắc sau: - Đối với sổ kế toán phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở...
rating 05 Jan, 2017 Lượt xem: 4608 Bình luận: 0
Đồng tiền sử dụng để lập BCTC khi công bố ra công chúng và nộp các cơ quan chức năng quản lý nhà nước tại Việt Nam
1. Báo cáo tài chính được sử dụng để công bố ra công chúng và nộp các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tại Việt Nam phải được trình bày bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp lập Báo cáo tài chính bằng đồng ngoại tệ thì phải chuyển đổi Báo cáo tài chính ra Đồng Việt Nam và khi công bố ra...
rating 05 Jan, 2017 Lượt xem: 1850 Bình luận: 0
Nguyên tắc lập BCTC khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán
1. Khi thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán, tại kỳ đầu tiên kể từ khi thay đổi, kế toán thực hiện chuyển đổi số dư sổ kế toán sang đơn vị tiền tệ kế toán mới theo tỷ giá chuyển khoản trung bình của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại thời điểm thay đổi đơn vị tiền tệ...
rating 05 Jan, 2017 Lượt xem: 1830 Bình luận: 0