Tổng quan về kế toán quản trị
Sơ lược về kế toán quản trị
Định nghĩa Kế toán quản trị Theo Liên đoàn Kế toán quốc tế công bố trong tài liệu tổng kết các khái niệm kế toán quản trị trên thế giới năm 1998, “Kế toán quản trị được xem như là một quy trình định dạng, kiểm soát, đo lường, tổng hợp, phân tích, trình bày, giải thích và truyền đạt thông tin tài...
rating 01 Jul, 2022 Lượt xem: 921 Bình luận: 0
Bản chất kế toán quản trị
Kế toán hình thành từ nhu cầu thông tin và phát triển theo sự thay đổi nhu cầu thông tin của người sử dụng. Kế toán quản trị hình thành từ nhu cầu thông tin của những nhà quản trị trong nội bộ doanh nghiệp và chính sự thay đổi nhu cầu thông tin quản trị của những nhà quản trị trong nội bộ doanh...
rating 02 Jul, 2022 Lượt xem: 878 Bình luận: 0
Nội dung của kế toán quản trị
Nội dung đầu tiên và cũng là nội dung cở sở của kế toán quản trị chính là xây dựng tiêu chuẩn nội bộ về chi phí, thu nhập, lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế tiếp, nhà quản trị cần phải có thông tin để thực hiện các chức năng quản trị khác nhau nên nội dung kế toán...
rating 02 Jul, 2022 Lượt xem: 949 Bình luận: 0
Vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp
Vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp Thứ nhất, với hệ thống dự toán hoạt động sản xuất kinh doanh như dự toán giá bán, dự toán doanh thu, dự toán thu tiền, dự toán sản xuất, ... kế toán quản trị giúp nhà quản trị có được những tài liệu cụ thể về mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của...
rating 03 Jul, 2022 Lượt xem: 930 Bình luận: 0